Programme ya lisungi ya kofutela pona COVID-19


Na mukuse Programme elobi boye


Programme ya lisungi ya mbogo ya ndaku pona eleko ya COVID-19 ezali pona batu oyo bazali kokoka kofuta ndaku te pona tina ya maladi oyo ezui mokili mobimba. Programme oyo esalemi pona kosunga batu oyo bazali na kokoso yako futa ndaku na Maine.

Okoki ko komisa na programme oyo ata okomisaki na ba programme musus to pe ozuaki bongo kowuta naba programme mususu.

Programme oyo ekoki ko pesa yo $1,000 na sanza moko tina na sanza misatu (3)pona ndaku. esungami na lisungi mususu te, ya Etat to ya mbulamatadi. Eleko oyo ya sanza misatu etali ba sanza oyo eleki to pe oyo ezali koya. Mofuteli nde akoki kosenga lisungi oyo pe mbogo ekokende epayi ya mokolo ndaku. Soki kolo ndaku adimi ko sala na programme oyo, Kolo ndaku adimi ke bako futa ye bongo ya ndaku sima, alimbisi yango te, kasi adimi kotika mofuteli na ndaku ata afuti ndaku te na eleko oyo basengi lisungi ya kofutela, na eleko oyo ya COVID-19.


Nani Andimami


Lifuti:

Okoki ko ndimama soki lifuti ozwaka na mbula ekokani na lifuti oyo ezali na tableau nase. Pe ezali kotala munene ya libota nayo to pe batu boni bazali na ndaku nayo pe comte to esika ofandi. Ba municipalites mususu ba koki pe kozala na ba programme na bango ya kosunga kafuta ndaku. Bazali Portland, Lewiston,na Bridgton. Soki ozali kofanda na moko yaba communautes oyo, okoki kosenga lisalisi pona kafuta ndaku. Liste oyo ekobanda kopesama na bino mbala ebele.

 

Munene ya Libota

Esika ofandaka (Comte)

1

2

3

4

5

6

7

8

Androscoggin

$39,150

$44,750

$50,350

$55,900

$60,400

$64,850

$69,350

$73,800

Aroostook

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Cumberland

$43,750

$50,000

$56,250

$62,500

$67,500

$72,500

$77,500

$82,500

Franklin

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Hancock

$39,400

$45,000

$50,650

$56,250

$60,750

$65,250

$69,750

$74,250

Kennebec

$42,250

$48,250

$54,300

$60,300

$65,150

$69,950

$74,800

$79,600

Knox

$38,200

$43,650

$49,100

$54,550

$58,950

$63,300

$67,650

$72,050

Lincoln

$41,250

$47,150

$53,050

$58,900

$63,650

$68,350

$73,050

$77,750

Oxford

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Penobscot

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Piscataquis

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Sagadahoc

$44,000

$50,250

$56,550

$62,800

$67,850

$72,850

$77,900

$82,900

Somerset

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Waldo

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Washington

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

York

$44,250

$50,600

$56,900

$63,200

$68,300

$73,350

$78,400

$83,450

 

 

Makoki ya kofuta: Okoki kosenga lisungi soki ozali na makoki yako futa ndaku te pona tina ya bokono ya COVID-19 oyo ezwi mokili mobimba. Ndakisa ya bongwana ya makambu kasi esuki awa te:
   - soki balongoli yo mosala;
   - soki bakandi esika osalaka ;
   - soki ba ngoga ya musala nayo ekomi muke;
   - soki ofandi na ndaku pona kokengela bana po kelasi na bango ekengi; to pe obungisi lifuta nayo kowuta na bokono oyo ya COVID-19 oyo ezui mokili mobimba.

 

Oyo bazwaka lisungi pe baye bafutaka mpako te ba ndimami te: soki ofandaka na ndaku oyo ezwaka lisungi ya lolenge nionso, odimami te. Senga na mokolo ndaku nayo to pe na batu oyo Batali makanbu ya ndaku balakisa yo ba nzela mususu okoki kosenga lisalisi. Odimami te soki o:

 • Soki ozwaka lisungi oyo ewuti na Section 8 Voucher, soki ofandaka na ndaku oyo ya Section 8 apartments, to pe soki ozwaka lisungi ya kofutela kowuta na USDA’s Rural Development.
 • Soki ofandi na ndaku oyo ezwaka lisungi kowuta na mbulamadi to pe na MaineHousing to pe federal agency.
 • Soki ofandi na development/to pe ofandi na ba ndaku oyo efutaka talo moke to pe efutaka mpako te.
 • Soki pe ofandaka na ndaku ya L’etat.

Makoki: soki okokoka kofuta ndaku kowuta na lifuti nayo to pe na bongo oyo obomba odimami te.

 

Kofutela ba ndaku oyo etambolaka: soki ozali na ndaku oyo etambolaka pe ofutelaka mabele pona kotia ndaku nayo okoki ko ndimama pona lisungi oyo. Soki odimami na programme oyo, okozwa lisungi kaka pona ndaku oyo etambolaka na eteni ya mabele kasi oyo nionso etali bongo ya kofuta parc okozwa te.  

 

Mituna oyo Batunaka Mingi:

 1. Programme oyo ekofuta mbogo boni?
  Programme oyo ekoki kofuta yo $1,000 na sanza moko pona ndaku moko pe ekoki kofutela tina sanza misatu (oyo ezali $3,000).

 2. Denge nini kosenga?
  Kota na esika oyo bakomi  2020 COVID-19 Rent Relief - Expanded Application. Email to: RentalRelief Email Image Soki ozali na ordinateur te, Benga Agence ya Action Communautaire ya esika ofandaka. Bazali nakati ya page. Okoki kokomisa pona mbogo sanza nionso oyo okokoka kufuta te tina sanza misatu(3) Eleka sanza misatu te. Lisungi oyo ezali pe pona ba sanza oyo eleka, yango ozali na ndigisa yako senga lisungi pona ba sanza oyo eleka pe sanza ya sikoyo na mbala moko . okoki te kosenga pona ba sanza oyo ezali koya. Okoki kosenga lisusu lisungi soki esengelami naba sanza ezali koya soki okokisi nanu sanza misatu yakosanga te.
 3. Agency Area Covered Phone
  Aroostook County Action Program
  P.O. Box 1116 (771 Main St.)
  Presque Isle, ME 04769-1116
  Aroostook County (207)764-3721
  (800)585-3053
  Fax-(207)768-3022
  Community Concepts, Inc
  240 Bates Street
  Lewiston, ME 04240
  Androscoggin & Oxford Counties.
  Brunswick (rent relief only)
  (207)795-4065
  (800)866-5588
  Fax-(207)743-6513
  Downeast Community Partners
  248 Bucksport Rd
  Ellsworth, ME 04605
  Washington & Hancock Counties (207)664-2424
  (800)828-7544
  Fax-(207)624-2430
  Kennebec Valley Community Action Program
  97 Water Street
  Waterville, ME 04901
  Kennebec, Lincoln, Sagadahoc,
  and Somerset Counties
  (207)859-1500
  (800)542-8227 Fax-(207)873-0158
  Penquis Community Action Program
  P.O. Box 1162 (262 Harlow Street)
  Bangor, ME 04402
  Penobscot, Piscataquis, & Knox Counties (207)973-3500
  (800)215-4942
  Fax-(207)973-3699
  Waldo Community Action Partners
  P.O. Box 130 (9 Field Street)
  Belfast, ME 04915-0130
  Waldo County (207)338-6809
  Fax-(207)338-6812
  Western Maine Community Action
  P.O. Box 200
  East Wilton, ME 04234-0200
  Franklin County (207)645-3764
  (800)645-9636
  Fax-(207)645-9604
  York County Community Action Corp
  P.O. Box 72 (6 Spruce Street)
  Sanford, ME 04073
  York County (207)324-5762
  (800)965-5762
  Fax-(207)490-5029

 

 1. Mbala boni nakoki kosenga?

  Okoki kosenga kaka mbala moko na sanza pe okosenga kaka sanza misatu (3) pona motuya ya  $3,000.

 2. Ndaku naga nafutaka yango koleka $1,000. Ebongo bongo oyo etikali nakozwa wapi?

  Nasengi nayo osolola na mukolo ndaku nayo pona bongo oyo etikali okofuta ye sima. Programme oyo ekofutela yo kaka ndambu, yo moko okofuta ndambu oyo etikali.

 3. soki $1,000 ezali nionso nakoki kofuta pona sikoyo, bongo bako bengana ga na ndaku?

  Bako bengana yo na ndaku te pona  ba sanza oyo ofuti ndaku te. Kolo ndaku nayo adimi kozwa lifuta oyo ya lisalisi. Nako ndima lifuti oyo, Kolo ndaku adimi ete akobengana yo na ndaku te  Bobatelami oyo ya kozanga kobeganama yo na ndaku etali ba sanza ebele te ya kozanga ko futa ndaku ya batu.

 4. Nakoki koyebisa kolo ndanku ete nasengi lisungi?

  Nakoki koyebisa ete nasengi lisungi. Lisolo na kolo ndaku ezali na motuya mingi. Bakolo ndaku mingi balingaka ko bungisa bafuteli ya malamu te pe lisolo ya malamu ekoki kosunga. Eza pe mutuya mingi ete kolo lupangu ayeba ete osengi lisalisi pona kokoma lokasa yakozwa misolo.

 5. Denge nini application ekosalema? Ndege nini kolo ndaku akozwa lifuti?

  Tango ozali ko tinda application nayo, na Angence ya Action Communautaire ya esika ofandi ekotala mukanda nayo okomi. Bako benga yo na singa pona koyebisa yo makanbu nionso oyo bazwi na application. Pe bako benga mukolo ndaku nayo. Kolo ndaku ako ndima lifuti pe ako bengana yo na ndaku te po ofuti ndaku te.Soki kolo ndaku a ndimi pe akomi mukanda, Agence ya Action Communautaire eko futa mbala moko bongo epayi ya kolo ndaku. eza mutuya mingi koyeba ete bongo ekofutama kaka soki otindi mikanda nionso oyo basengi pe ezwami na kolo ndaku.

 6. Programme oyo ekosila mukolo nini ?

  Programme oyo ekosila ti mukolo mbogo ekosila to pe mukolo programme yango moko ekosila.

 7. Ebongo soki kolo ndaku aboyi ko sala?Tozali kolikia ete kolo ndaku ako ndima programme oyo pe akozwa lifuti. Kasi tozali na eloko yakoloba soki kolo ndaku aboyi kosala na programme oyo.

Mayebisi Mususu


Pona kokoma mukanda ya programme ya lisungi ya kofutela esengeli nayo kozala na pdf oyo etangaka. Adobe Acrobat epesaka software oyo etanga ya ofele pona ordinateur naba téléphone.

desktop-store-120x40   apple-store-120x40.png.img    google-play-badge_122x37.png.img

Pona ko senge programme ya lisungi ya ko futela ya COVID kende download pe koma makambu nionso basenge nakati Link Icon. Soki osilisi tinda yango na  RentalRelief Email Image.

Mukanda nayo ekolandelama naba Agences ya communauté. Tango ozo tinda mukanda nayo epayi ya misala oyo etali makambu ya ndaku na Maine, toko tinda yango pe na Agence ya communauté locale Link Icon  kuna nde bakosala makambu nionso. Bango bako benga yo pe kolo ndaku. Bakonzi oyo batalaka makambu ya ndaku na etat ya Maine (“MaineHousing”) bazalaka na kopona pona te kolandana na poso ya nzoto, osambelaka wapi, ekolo nini, oza mwasi to mobalise, olingaka ozala mwasi to mobali, bomoto nayo tope elobeli nayo, obala to te, owuta mboka nini, nzoto nayo, tope oza na bokono ya makanisi to te, mvula nayo, owuti na libota nini to ozwaka lisungi epayi ya mbulamatari to lisungi na bokono moko to lisungi na misala. Bakonzi ya makambu ya ndaku ba ponaka ponaka ten a oyo etali poso ya nzoto, esika osambelaka, langi nayo, mwasi to mobali.

Bakonzi bakosalisa yo ozwa biyano na mituna nayo nionso ozali nayango.Bako pesa yo pe mikenda oyo esengeli nayo kotanda pona koyanola na mituna nionso ozali nayango. Ba bongisi pe batu ya mayele pe ya bosembo pona ko Kamba yo na nzela malamu na oyo etali mibeko ya l’etat pe ya mbulamari nakonzaga kopona pona: Louise Patenaude, Maine State Housing Authority, 26 Edison Drive, Augusta, Maine 04330-4633, Telephone Number 1-800-452-4668 (voice in state only), (207) 626-4600 (voice) or Maine Relay 711.


@2020 MaineHousing. All Rights Reserved. 
MaineHousing does not support or endorse external links. 
Facebook Icon  Twitter Icon  Instagram Icon  Pinterest Icon
26 Edison Drive, Augusta ME 04330
(800) 452-4668 \ (207) 626-4600
Fax (207) 626-4678 \ Maine Relay 711