Barnaamijka Gargaarka Kirada ee COVID-19


Soo Koobidda Brograamka


Brograamka Axsaanka Kirada COVID-19 (COVID-19 Rent Relief Program) waxaa loogu talogalay kireysteyaasha aan awoodin in ay bixiyaan kirada laga rabo taasoo ugu wacan daruufaha la xariira dilaaca cudurka COVID-19. Brograamkaan wuxuu ku balaartaa brograamka axsaanka kirada la soo dhaafay ee MaineHousing. Waxaad dalban kartaa brograamkaan la balaariyay xattaa haddii aad dalbatay iyo aad qaadatay maaliyadda hoos timaada brograam kale.

Brograamkaan wuxuu bixin doonaa ilaa $1,000 halkii bil inta ugu badan muddo saddax (3) bil waxaana loogu talogalay kirada aysan bixinin brograamyada kale sida Federaalka, Gobolka ama Dagmada. Muddada saddaxda bil waxaa loogu talogalay bilahii la soo dhaafay iyo/ama bisha iminka socoto. Arjiilaha waa kireystaha, lacagtana waxaa toos loo siin doonaa milkiilaha hantida. Haddii milkiilaha hantida waafaqo in uu ka qeybgalo brograamka, milkiilaha hantida wuxuu gadaal u dhigay baaqiga ka haray lacagta, ma aha in uu caffiyay, iyo wuxuu waafaqsan yahay in uusan kirestaha ka saarin guriga marka uu bixin waayo kirada bisha (bilaha) lagu dabaqo Axsaanka Kirada COVID-19 (COVID-19 Rent Relief).

.


Xaq u yeelashada


Dakhliga: Waad u qalmi kartaa haddii daqligaaga sanadlaha ahi uu u dhaxeeyo xisaabinta dakhliga shaxda hoose iyadoo ku saleysan cabirka guriga iyo degmada aad ku nooshahay. Waxaa dhici karto in qaar ka mid ah dawladaha hoose leeyahiin brograam u gaar ah oo ku saabsan axsaanka kirada. Iminka waxaa ka mid ah Portland, Lewiston, iyo Bridgton. Haddii aad daggan tahay mid ka mid ah bulshadahaan, waa in aad dalbatid brograamkaas. Liiskaan waa la casriyeyn doonaa.

 

Tirada Qoyska

Dagmada

1

2

3

4

5

6

7

8

Androscoggin

$39,150

$44,750

$50,350

$55,900

$60,400

$64,850

$69,350

$73,800

Aroostook

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Cumberland

$43,750

$50,000

$56,250

$62,500

$67,500

$72,500

$77,500

$82,500

Franklin

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Hancock

$39,400

$45,000

$50,650

$56,250

$60,750

$65,250

$69,750

$74,250

Kennebec

$42,250

$48,250

$54,300

$60,300

$65,150

$69,950

$74,800

$79,600

Knox

$38,200

$43,650

$49,100

$54,550

$58,950

$63,300

$67,650

$72,050

Lincoln

$41,250

$47,150

$53,050

$58,900

$63,650

$68,350

$73,050

$77,750

Oxford

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Penobscot

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Piscataquis

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Sagadahoc

$44,000

$50,250

$56,550

$62,800

$67,850

$72,850

$77,900

$82,900

Somerset

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Waldo

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

Washington

$37,700

$43,100

$48,500

$53,850

$58,200

$62,500

$66,800

$71,100

York

$44,250

$50,600

$56,900

$63,200

$68,300

$73,350

$78,400

$83,450

 

Awoodda Lacag Bixinta: Waxaa dhici karto in aad xaq u yeelatid haddii aadan awoodin in aad bixisid kiradaada taasoo ugu wacan daruufaha toos ahaan ula xariira dilaaca cudurka COVID-19. Tusaalooyinka isbaddalada daruufaha waxaa ka mid ah balse kuma eka:
   - shaqada oo lagaa fadhiisiyo;
   - meesha aad ka shaqeysid oo la xero;
   - yareynta saacadaha shaqada;
   - guri joogga si aad u xanaaneysid caruurtaada maxaa yeelay waxaa la xeray xanaanada maalinimada ama dugsiga; ama
khasaaro kale kaa soo gaartay dakhliga taasoo ugu wacan dilaaca cudurka COVID-19.

 

Kuma Jiraan Guryaha la Kabo iyo Kuwa Loo Celiyo Canshuurta (Subsidized and Tax Credit Housing Excluded: Haddii aad daggan tahay guryaha lagu qaato nooc kasta kabidda, xaq UMA lihid. Weydii milkiilaha hantidaada ama maamulaha hantida fursadaha axsaanka kirada ee la heli karo. Adiga xaq uma lihid haddii aad:

 • Qaadatid Fojarka "Section 8", daggan tahay abarmanada "Section 8" ama aad Kaalmada Kirada (Rental Assistance) ka qaadatid Horumarinta Miyigga USDA (USDA Rural Development).
 • Ku nooshahay guryaha xaafadda ay maalgeliso MaineHousing ama wakaalad ka tirsan federaalka.
 • Ku nooshahay xaafad/hanti adigoo isticmaala canshuur celinta guryaha dadka dakhliga yar.
 • Ku noolaashada guryaha dadweynaha.

Hantida: Haddii aad awoodid in aad kiradaada ka bixisid dakhliga nooc kasta ama in aad ka bixisid keydka ama hantida kale caddaanka, xaq uma lihid.

 

Kirada Guryaha Lagu Guuro: Haddii aad leedahay guriga lagu guuro iyo aad dhul ka kireysatay meelaha lagu suro, waxaa dhici karto in aad xaq u yeelatid brograamkaan. Haddii aad xaq u yeelatid brograamka, taasi waxay quseysaa kirada dhulka ama kirada guriga lagu guuro. Kuma jiraan khidmadaha meelaha baabuurta la dhigto.

 

Su'aalaha Badanaa Leys Weydiiyo

 1. Intee ayuu brograamka bixin doonaa?

  Waxaa dhici karto in brograamka bixiyo ilaa $1,000 bil kasta halkii reer ugu badnaan saddax bil (ilaa laga gaaro iskudarka $3,000).

   

 2. Sidee ayaan u dalbadaa?

  Riix halkaan si aad u gashid Axsaanka Kirada COVID-19 202O - La Ballaariyay (2020 COVID-19 Rent Relief - Expanded) U dir foomka oo dhameystiran RentalRelief Email Image. Haddii aadan haysanin kombuyutar aad ka gashid, wac Wakaaladaada Hawsha Bulshada (Community Action Agency) deegaanka. Waxaa lagu soo qoray boggaan. Waxaad dalban kartaa kirada bil kasta aadan bixin karin ilaa iskudarka saddax (3) bil. Manaafacaadka waxaa laga soo bilaabi doonaa gadaal, sidaas darteed waxaad isla mar dhalban kartaa bilihii la soo dhaafay iyo bisha iminka socota. Ma dalban kartid bil dambe mustaqbalka. Waxaad u baahan tahay in aad dalbatid mar kale haddii aad u baahan tahay in lagu siiyo kaalmo bilaha soo socdo mustaqbalka, aadna gaarin inta ugu badan $3,000.

  Hay'adda Deegaanka Ceymiska Telefoon
  Aroostook County Action Program
  P.O. Box 1116 (771 Main St.)
  Presque Isle, ME 04769-1116
  Aroostook County (207)764-3721
  (800)585-3053
  Fax-(207)768-3022
  Community Concepts, Inc
  240 Bates Street
  Lewiston, ME 04240
  Androscoggin & Oxford Counties.
  Brunswick (rent relief only)
  (207)795-4065
  (800)866-5588
  Fax-(207)743-6513
  Downeast Community Partners
  248 Bucksport Rd
  Ellsworth, ME 04605
  Washington & Hancock Counties (207)664-2424
  (800)828-7544
  Fax-(207)624-2430
  Kennebec Valley Community Action Program
  97 Water Street
  Waterville, ME 04901
  Kennebec, Lincoln, Sagadahoc,
  and Somerset Counties
  (207)859-1500
  (800)542-8227 Fax-(207)873-0158
  Penquis Community Action Program
  P.O. Box 1162 (262 Harlow Street)
  Bangor, ME 04402
  Penobscot, Piscataquis, & Knox Counties (207)973-3500
  (800)215-4942
  Fax-(207)973-3699
  Waldo Community Action Partners
  P.O. Box 130 (9 Field Street)
  Belfast, ME 04915-0130
  Waldo County (207)338-6809
  Fax-(207)338-6812
  Western Maine Community Action
  P.O. Box 200
  East Wilton, ME 04234-0200
  Franklin County (207)645-3764
  (800)645-9636
  Fax-(207)645-9604
  York County Community Action Corp
  P.O. Box 72 (6 Spruce Street)
  Sanford, ME 04073
  York County (207)324-5762
  (800)965-5762
  Fax-(207)490-5029
 3. Intee jeer ayaan dalban karaa?

  Hal mar bil kasta ilaa inta ugu badan saddax (3) bil, ugu badnaan iskudarka $3,000.

   

 4. Kiradeyda waa ka badan tahay $1,000. Maxaa laga oran karaa inta ka hartay?

  Fadlan waxaad milkiilaha hantidaada kala hadashaa fursadaha lacag bixinta kala duwan. Fa'iidadaan waxay leedahay waxtar hase ahatee waa in aad weli bixisaa inta ka hartay kiradaada.

   

 5. Haddii xisaabta ugu badan $1,000 tahay dhamaan inta aan bixin karo iminka, ma leyga saari doonaa guriga?

  Lagaama saari doono bisha uu milkiilaha hantidaada ogolaado lacagta. Marka uu ogolaado lacagta, milkiilaha wuxuu waafaqsan yahay in uusan dibadda kuu saarin marka aad bixin weyso kirada bisha lacagta la bixiyay. Badbaadadaan in aan lagaa saarin guriga ma quseeyso ka-saaridda ka dhallato u-hoggaansami la'aanta qodobada kirada ama bixin la'aanta kirada bilaha kale aan hoos imaanin brograamkaan.

   

 6. Ma loo baahan yahay in aan milkiilaha hantideyda u sheego in aan dalban doono?

  Haa. Isgaarsiinta ka dhexeyso adiga iyo milkiilaha hantidaada aad ayay muhiim u tahay. Inta badan milkiileyaasha hantida ma rabaan in ay lumiyaan dagganeyaasha wanaagsan, sidaas darteed isgaarsiinta wanaagsan waxay leedahay kaalmo. Waxaa kaloo muhiim u ah iyaga in ay ogaadaan in aad dalbatay maxaa yeelay waxaa laga rabaa in ay buuxiyaan warqadaha si aad u qaadatid maaliyadaan.

   

 7. Sidee looga shaqeyn doonaa arjiga? Sidee ayaa milkiilaha hantida lagu siin doonaa kharashka?

  Marka aad gudbisid arjigaada, Wakaaladda Hawsha Bulshada (Community Action Agency) deegaanka waxay ka shaqeyn doontaa arjiga. Iyaga ayaa toos kuula soo xariiri doono si loo xaqiijiyo macluumaadka ku qoran arjiga. Kaddibna waxay la xariiri doonaan milkiilaha hantidaada. Milkiilaha hantida wuxuu ogolaan doonaa in uu aqbalo lacagta iyo in uusan kaa saarin guriga taasoo ugu wacan baaqiga kirada leyska rabo bishaas. Marka milkiilaha hantida waafaqo kaddibna buuxiyo warqadaha loo baahan yahay, Wakaaladda Hawsha Bulshada (Community Action Agency) waxay toos lacagta u siin doontaa milkiilaha hantida. Waxaa aad muhiim u ah in la xasuusto in lacagta aan la bixin doonin ilaa arjiilaha ka soo gudbiyo dhamaan warqadaha loo baahan yahay kana helo milkiilaha hantida.

   

 8. Ilaa intee ayuu brograamka socon doonaa?

  Brograamka wuxuu socon doonaa ilaa maaliyadda ka dhamaato ama ilaa brograamka ka dhamaado.

   

 9. Maxaa dhaca haddii milkiilaha hantideyda diido in uu ka qeybgalo?

Waxaan rajeyneynaa in milkiileyaasha hantida ka qeybgeli doonaan brograamkaan iyo in ay ogolaan doonaan lacagta. Hase ahatee, ma jiraan wax aan ka qaban karno oo aan ka dalban karno milkiilaha hantida in uu ka soo qeybgalo.


Maamulka Guriyeenta Maine ee Gobolka Maine ("MaineHousing") ma samayso wax takooriyo ah ee ku saleysan jinsi, midabka, diinta, lab/dhedig, nooca galmada, aqoonsiga jinsiga ama muujinta, xaalada guurka, asal qaran, isirka, naafonimada jirka ama maskaxda, da'da, xaalada qoyska ama helitaanka gargaarka guud ee gelitaanka ama gelitaanka ama daaweynta barnaamijyada iyo howlaha.  Dhanka shaqada, MaineHousing ma samayso wax takoor ah oo ku saleysan jinsi, midab, diin, jinsi, hanuuninta galmada, aqoonsiga jinsiga ama muujinta, asal qaran, isirka, da'da, naafada jirka ama maskaxda ama macluumaadka hidaha.  MaineHousing waxay si haboon ay bixin doontaa kaalmo ku caawinta isgaarsiinta iyo adeegyada ku habboon ogeysiis wakhti ku filan ah.  MaineHousing waxay sidoo kale waxay dukumintigan sidoo kale ku bixin doontaa qaabab kale markii la helo ogeysiis ku filan. MaineHousing waxay mas’uuliyadda u xilsaartay qofka soosocda inuu mas'uul ka yahay iskuduwaridka u hogaansanaanta shuruudaha takoorida dowlada dhexe iyo gobolka iyo xalinta cabashada: Louise Patenaude, Maine State Housing Authority, 26 Edison Drive, Augusta, Maine 04330-4633, Lambarka Telfoonka 1-800-452-4668 (cod qabte kaliya), (207) 626-4600 (cod) ama Maine Relay 711.


@2020 MaineHousing. All Rights Reserved. 
MaineHousing does not support or endorse external links. 
Facebook Icon  Twitter Icon  Instagram Icon  Pinterest Icon
26 Edison Drive, Augusta ME 04330
(800) 452-4668 \ (207) 626-4600
Fax (207) 626-4678 \ Maine Relay 711