RentReliefBanner 

Ozali Na Bosenga Ya Lisungi Yakofuta Ndaku?


Ebongiseli ya lisungi mpona kofanda ya Mbalakaka


Soki okotisaki lisengi na ebongiseli oyo mpe ondimamaki TO soki okotisaki lisengi mpe basongisi yo te: Palado kotisa lisengi mosusu te! Makambo ya sika oyo etali ebongiseli oyo ekosalema na lisengi nayo. Benga CAA nayo soki ozali na mituna.

 

Ebongiseli ya lisungi mpona kofanda ya mbalakaka ya Maine epesaka lisungi mpona kofutela ndako mpe biloko mosusu ya leta mpo na bato oyo bandimami. Ba agencies oyo etali bato ya Maine ekotalela lisengi nayo, ekotalela soki okoki kondimama, mpe ekofuta mosolo oyo endimami mpo na mabota.


Ko Ndimama


Ba candidat bafandi ndako esengeli bakokisa masengami oyo nyonso mpo bazwa lisungi mpo na kofutela ndako:

Ndelo Ya Lifuti

Libota nayo esengeli ekokisa bandelo moko boye ya bozwi. Bandelo ekoki kokesana landana na bisika mpe bonene ya ndako. Kota awa pona komona ndelo ya lifuti.


ReducedIncome

Mikakatano Ya Mosolo

Moto moko to mingi na libota nayo azalaki na mikakatano ya mosolo nan tango ya malady oyo epalanganaka.

ERAProgramIcon_HouseholdUtilities

Mikakatano ya kofutela ndako to biloko mosusu ya kosalela na ndako

Ozali na mikakatano ya kofutela ndako to biloko mosusu ya kosalela na ndako.

 


Kosenga (Application)


OnlineIcon

Kosenga En Ligne (Application En Ligne)

Toza na elikia ete systeme ya lisengi oyo topesa tango programme oyo ebandaki eyanolami. Soki ozali na mwa kokoso na application tango ozali kosenga benga Agence d'action ya communaute ya esika ofandaka

kosenga en ligne pona comte oyo ozali kofanda nase awa pe toko tindayo na Agence oyo ekoki nayo 

Current County:


Icon_Data

Kosenga Na Nzela Ya Lokasa
Telecharge application awa. Okoki ko tinda application nayo nazenla ya email to pe kotinda yango na boite a lettre ya Agence d'action ya communaute esika ofandaka, soki olingi application ya lokasa, benga Housing ya Maine na 1-800-452-4668 pe toko tindela yo yango.


Programme ya Lisungi ya Lombago pona Bafuteli FAQsMituna Ya Mofuteli


Oyo bafandi ndako batunaka mingi mingi

Bakoki kolongola ngai na ndako na ntango ya kozela mosolo oyo?

Soki okutani na likambo oyo, to soki obangi yango, palado benga Pine Tree Legal Assistance to Legal Services for the Elderly. Bazali na mosolo ya kosunga yo atako okokisi te masengami mpona ebongiseli oyo..

Mosolo ya ebongiseli oyo ekosila?

Atako Tokoki kondingisa yango, Tokanisi ete Maine ezali na mosolo oyo esengeli mpona kosunga kofutela ndako ya bato nyonso oyo bandimami mpo na kozwa lisungi.

Likambo nini ya sika oyo ezali na lisungi oyo ya kofutela ndako?

Bandimbola na kati ya ebongiseli oyo ekopesa makambo oyo:

  • Ebongiseli oyo ekoki kosunga yo tii na bansanza 12 mpo na kofutela ndako (kutu bansanza 15).
  • Ebongiseli oyo ekoki kosunga bafandi ndako oyo bazalaki na mikakatano ya mosolo na ntango ya maladi ya mokili mobimba (kutu na ntina ya maladi ya mokili mobimba).
  • Topesaka mosolo na Pine Tree Legal Assistance mpo na bato batelemi bafandi ndako na mabaku ya kobengana.

 

Bisika nini nakoki kozwa makambo ya sika etali ebongiseli oyo?

Palado koma mokanda oyo ya kozinga na email na biso mpona koyeba makambo ya sika etali lisungi ya mbalakaka mpona kofuntela ndako. Tokotya makambo ya sika na liste ya email na biso, kotya makambo na internet, mpe na ba reseau sociaux nna biso.

Ekozala ndenge nini soki nkolo lopango na ngai aboyi koyangana na ebongiseli oyo ?

Okoki kaka kosala bosengi. Ata soki nkolo lopango na yo akosangana te, osengeli kokoma ba coordonnée na bango na formulaire na yo. Soki bazwi nkoma ete osali bosengi, bakozala na mikolo 5-7 mpo na kotondisa mikanda na bango mpe kozongisa yango. Soki batondisi te mikanda wana to babengi biso te, tokosala elongo na yo.


MITUNA OYO ETALI NDENGE YA KOKOTISA LISENGI

Nakosenga ndenge nini?

Okoki kotisa lisengi nayo na page oyo na kotala esika bakomi "Kokotisa lisengi." 

  • Kokotisa lisengi na internet: Fina na menu oyo mpona kopona etuka. Fina “Apply Online Now” mpe koma mokanda ya lisengi nayo.
  • Kokotisa lisengi na mokanda: Okoki kozwa mokanda ya kosenga mpe obimisa yango. Kotinda yango na poste to komema mokanda ya kosenga nayo mpe mikanda misusu esengeli na CAA ya esika ofandaka. okoki mpe kobenga MaineHousinf na 1-800-452-4668 mpe tokondindela yo na nzela ya poste kopi ya mokanda wana.

 

Dati ya suka mpona kokotisa lisengi ezali nini?

Kokotisa kosenga ekokende tii na sanza ya setembe 2022.

Batoli nini esengeli koyeba mpo na kotisa lisengi?

Bazosenga moto azofutela na nkolo lopango na kopesa bansango ntango bazosala bosengi. (Soki oza moto afutelaka mpe nkolo lopango na yo akosangana te, tokoki kotindela yo mbongo ya kofutela ndako.). Bato bafutelaka basengeli kopesa bansango ya ntina mpi kopesa biyano na mituna oyo eza na formulaire. Osengeli kotya mpe ba coordonnée ya nkolo lopango na yo. Osengeli kobakisa mokanda moko te ntango ozosala bosengi. CAA na bino akobenga yo mpo bosala elongo soki baza na mposa ya bansango to mikanda mosusu.

CAA akobenga bankolo lopango soki ntango ekoki mpo bango batondisa bansango mpe batinda mikanda.

Esengeli nkolo lopango na ngai atinda mokanda?

Mpo na koloba solo, nkolo lopango na yo asengeli kotinda mikanda. Soki oza te na mokanda ya boyokani mpo na kofanda na ndako, nkolo lopango na yo asengeli kondimisa ete lopango ezali ya ye. Bakoki kosalela recu ya mpako to mokanda ya lopango. Soki oza na kompani oyo esalaka mosala ya kotala bandako, ekosenga bandimisa ete bango nde batalaka lopango yango.

Nini ekolanda nsima ya kotinda lisengi na ngai?

Soki otondisi yango na internet: Nsima ya kotinda formulaire na yo, systeme ekotindela yo lokasa moko eza na bansango mingi etali makambo okosala na nsima. Soki CAA na yo ekotisi formulaire na yo, bakotindela yo email oyo ezoloba ete bazotalela yango. Ekoki kosala bamposa 4-6. Bakotindela yo mpe email ntango CAA akondima to akoboya formulaire na yo mpo bafuta yo. Agences d’action communautaire ya Maine (CAAs) ekambaka programe na esika bofandi mpe osengeli kobenga bango soki oza na motuna nyonso. Fina awa mpo na koyeba CCA ya esika ofandi. Okoki mpe kofina awa mpo na kokota na esika ERA ya bakiliya mpo oyeba statut ya formulaire na yo ekomi.

Soki otondisi formulaire na papier: Bakotindela yo email to bakobenga yo na telefone. Bakobenga yo to bakotindela yo email soki bazwi formulaire na yo mpe bakotindela yo email to bakobenga yo mpo na koyebisa yo soki bandimi to baboyi formulaire na yo. Soki oza na likoki ya kokota na internet, okoki kokende na esika ERA ya bakiliya mpo oyeba statut ya formulaire na yo.

Ndenge nini nkolo lopango nangai akozwa lifuti?

Soki CAA ezwa bansango nyonso baza na mposa na yango epai na yo mpe ya nkolo lopango na yo, bakotalela formulaire na yo mpe kondima yango. Na nsima, bakotinda mbongo na nkolo lopango kozanga kozela na nzela ya cheque to bakopesa bango yango na maboko. Bakoyebisa yo soki bandima formulaire na yo. Soki nkolo lopango na yo azosangana te na programe, CAA akosala elongo na yo mpo na kofuta mbongo wana.

Ndenge nini nakoki kolakisa ete nazali na mikakatano ya kofuta ndako mpe bafaktire misusu ya ndako?

Oyo esengeli omonisa ezali mikanda oyo emonisi banyongo ya kofuta ndako to bafaktire. soki ntango ya kofuta ndako ekomi mpe olingi lisungi mpo na kofuta ndako na basanza mike oyo ekolanda ntango otindi lisengi nayo okotya signatire na mokanda oyo endimami na leta oyo elobi ete olingi lisungi. Tokoki te kofuta bafaktire ya ndako oyo ekolanda mpo tolingi kozwa mokanda oyo ezali mpona kofuta ba kompanyi nango.

Nazali na scanneur te mpe nazali kaka na papye ya mikanda oyo esengeli mpo na kokotisa lisengi. Nakosala nini?

Okoki kokanga foto na tshombo nayo mpe otinda yango epayi ya CAA ya bisika ofandaka na nzela oyo batindelaki yo to na email. Okoki mpe kosala bafotokopi ya mikanda mpe otya yango na kesi ya mikanda na CAA ya bisika ozali.

Nalingi lisungi mpona kokoma lisengi. Nani akoki kopesa ngai lisungi?

Ya solo. Okoki kobenga CAA ya bisika ozali mpe bakoki kosala lisengi nayo na telephone. Okoki mpe kosenga moninga nayo to moto moko na kati ya libota nayo asunga yo kokoma yango na internet.

Soki baboyi lisengi na ngai? Nakoki kolamusa ekateli wana?

Ya solo. Soki olingi kolamusa ekateli, okoki kobenga CAA oyo aboyaki lisengi nayo mpe oyebisa bango ete olingi kolamusa dosye. Moto mosusu na CAA akotalela lisengi nayo. Soki asali ekateli ya ndenge moko, okoki kolamusa dosye na MAineHousing na kobenga na 1-800-452-4668.


MITUNA OYO ETALI KOKOKISA MASENGAMI

Nani akoki kozwa lisungi ya kofutela ndako?

Programe ya kosunga kofutela ndako ya mbalakaka ekoki kofuta ndako mpe bafaktire mosusu ya ndako banda na mokolo ya 13 sanza ya misato 2020. Programe eofuta mpe na mbala moko mbongo ya ndako ya basanza misato oyo ezoya.  Bakoki kofuta mpe courant, mai, terase, mbindo, molunge, mpe internet.

Nafandaka na ndako oyo ezali na subvention, nakoki kosenga?

Iyo. Yambo ya kosenga, sala ete oyebisa mokambi ya programme mpo na ndako na yo oyo ezali na subvention mpo bakoka kosala mbongwana nyonso na ndako na yo ya kofutela soki esengeli.

Esengeli nazala na mosala te mpona kozwa lisungi oyo?

Iyo. Okoki kozwa lisungi ya kofutela ndako kino na basanza 12. Soki basanza 3 ya liboso eleki, your agence ya misala mpona bato ya bisika ofandi bakobenga yo mpe bakotuna yo soki oza kaka na mposa ya lisungi. Na nsima, okokoka kozwa lisungi ya mbongo ya kofutela ndako/bafaktire kino na basanza misato mosusu.

Nakitisi ba ngonga na ngai/ ematisaki mbongo mpona kobatela bana na ntina ya COVID-19. Nakoki kokotisa lisengi?

Ya solo.

Nafandaka na ndako oyo okoki kotambola nango mpe nafutaka mabele. Nakoki kokotisa lisengi na ebongiseli oyo?

Ya solo. ebongiseli oyo ekofuta mabele mpe/to mosolo ya ndako. Mpe Mbongo ya parking.

Nafutelaka ndako te, nazali na nyongo ya banque, ezali lisungi moko mpona ngai?

Likambo ya mawa, ebongiseli mpona lisungi ya kofutela ndako ya mbalakaka ezali kaka mpona bato oyo bafutelaka ndako. Biro ya Maine mpo na kobatela bato yango nde ekokamba programe ya kosunga na kofuta bankolo lopango mbongo ya ndako. Bakotya bansango ya sika awa. Okoki kobenga bango na 1-888-664-2569.

Soki nazali na bozwi te ? Nakoki kokotisa lisengi ? esengeli na tinda mikanda moko boye?

Soki oza na lifuti te, okoki kaka kosala lisengi na programe oyo. Okotya siniatire na mokanda endimami na mibeko mpe koloba ete oza na lifuti te.

Nazwaki nyongo mpona kofutela ndako/ bafaktire na carte de credit. Ebongiseli oyo ekoki kozongisa ngai mbongo oyo?

Te tokoki te kozongisa yo mbongo wana. Ebongiseli oyo ezali kaka mpona kofutela ndako mpe bafaktire ya ndako oyo efutamaki te. Kasi okoki kotikala na mokanda wana ya kozwa nyongo lokola elembeteli oyo emonisaka ete olingi lisungi ya ebongiseli oyo. Ekosenga okokisa masengami mosusu.

Esengeli nazanga na mosala to soki bozwi mbongo nangai ekitaki mpona kokotisa lisengi?

Te. Esengeli kaka okokisa masengami mpona bozwi mbongo, ozala na mikakatano ya mosolo na ntango ya maladi ya mokili mobomba, mpe ozali na mikakatano ya kofutela ndako mpe bafaktire ya ndako.

Ekozala ndenge nini Soki nazali likolo ya bandelo ya bozwi mbongo ya bisika na zali? Nakosala ndenge nini?

Yebisa CAA ya bisika ozali mpona makambo mosusu.

Nazofutela ndako mpo ekoma ya ngai, nakoki kokotisa lisengi?

Ya solo. Okoki kokotisa lisengi soki moto moko na kati ya libota nayo azali nkolo lopango ya ndako to azali na nyongo ya banque mpo na kofuta ndako wana. Yo na nkolo lopango nayo ekosenga bopesa mokanda ya boyokani to kontra ya kofanda ndako.

Nafutelaka ndako ya moninga na ngai to baboti na ngai, nakoki kokotisa lisengi?

Okoki kokotisa lisengi kaka soki ofandaka te na nkolo lopango nayo. Oyo elingi koloba ete esengeli ozala na cuisine mpe douche na ndako nayo. Esengeli ozala na mokanda to kontra ya boyokani mpona kofutela ndako mpe mokanda oyo emonisi ndenge nini ofutelaka ndako.

Okondimama te soki ofutaka ndako na nzela ya boyokoni oyo eyebani te. Soki olingi kondingisa yango benga MaineHousing na 1-800-452-4668 mpe tokosunga yo.

Nafandaka na moto mosusu nda ndako mpe nalingi kozwa lisungi mpona kofutela ndako kasi moto oyo tofandaka naye alingi te. Nakoki kokotisa lisengi?

Iyo. Okoki kosala bosengi mpo na mosolo oyo yo ofutaka mpo na ndako. Osengeli te kobakisa lifuti ya moninga na yo ya chambre na formulaire na yo. Bakoki kofuta nkolo lopango na yo mosolo oyo yo ofutaka mpo na ndako soki okoki masengami. Soki ofutaka nkolo lopango na yo mbala moko, bakosenga nkolo lopango na yo na kopesa mikanda moko boye. Bakozwa bansango wana na email ntango okosala bosengi. Soki ofutaka mbongo ya ndako na moninga na yo ya chambre, osengeli kotinda historique ya lifuti.

Esengeli nazala na banyongo ya kofutela ndako mpo nakotisa lisengi?

Te. Okoki kokotisa lisengi mpona kosunga yo kofutela banyongo ya ndako na mikolo eleki MPE/TO oyo ekoya. Okokoka kosenga tii bansanza 12 mpona mbongo yakofuta ndako bakisa kobanda sanza ya misatu mokolo ya 13 mbula ya 2020 mpe lifuti ya bansanza 3 oyo ekoya.


MITUNA OYO ETALI EBONGISELI OYO

Nini lisungi ya kofutela ndako ekofuta?

Osengeli kopesa eyano na CAA na eleko ya mwa mikolo: mikolo 5 soki babengi yo, batindela yo mesage, to batindeli yo email, to mikolo 7 soki batindeli yo mokanda na poste. Soki opesi te eyano na eleko wana, bakofuta mbongo ya ndako na locataire na yo kasi na yo te..

Nazondima nini soki nasangani?

Soki osangani na programe oyo, ondimi ete okosala eloko te mpo na kobengana locataire mpo afuti te mbongo ya ndako to mbongo nyonso mosusu mpo na basanza oyo ebandi na sanza ya misato 2020 kino lelo to mpo na basanza nyonso oyo programe oyo ezofutela bango. Ondimi mpe ete okobakisa te mbongo ya ndako na koleka 5% na eleko ya basanza 12. Soki locataire na yo aza to akomi locataire na bolingo, ondimi ete okosala eloko te mpo na kobengana ye na basanza oyo programe ya mbalala ya lisungi ya ndako ezofuta yo.

Mosolo nini ya lifuti ya ndako ebongiseli oyo ekofutela ngai?

Ezali motango moko boye na ebongiseli oyo ya kosunga yo mpona kofutela ndako. Soki ondimami ebongiseli ekofutela mosolo oyo ezali na kontra ya kofanda ndako. Okoki kokotisa lisengi mpona nyongo ya lifuti ya ndako kobanda sanza ya misatu mokolo ya 13 mbula 2020 oyo elekaki, mpe basanza 3 oyo ekoya mbala moko. Ndakisa, okoki kokotisa lisengi na sanza ya mwambe 2021 mpe ebongiseli ekoki kofutela sanza ya libwa, sanza ya zomi, sanza ya zomi na moko 2021 MPE nyongo ya kofutela ndako oyo ozalaki nango. Ebongiseli oyo ekoki kofutela yo ndako/ to bafaktire ya ndako tii basanza 12.

Nakoki kaka kozwa lisungi ya kofutela ndako nsima ya kozwa lisungi ya basanza misatu ya ebongiseli oyo?

Ya solo. Okoki kozwa lisungi ya kofutela ndako tii basanza 12. Ntango basanza 3 eleki, agence ya misala mpona bato ya bisika ofandi bakobenga yo mpe batuna soki olingi kaka lisungi. Ekoki kosenga yo opesa makambo oyo etali bozwi mbongo nayo lisusu. Mpe okoki kozwa lisungi ya mosolo ya kofutela ndako/ bafaktire ya basanza misatu.

Nakoki kokotisa lisengi mpona kosunga ngai na bafaktire ya ndako, atako nalingi te lisungi ya kofutela ndako?

Ya solo, bafandi ndako bakoki kosenga lisungi mpo na kofutela bafaktire ya ndako atako baling te lisalisi na kofutela ndako. Ekosenga olakisa banyongo oyo ozali nango oyo euti na bakomanyi oyo ezali na misala yango.

Ebongiseli ekoki kofutela bafaktire oyo ekoya ndenge esala mpona ndako?

Te. Tolingi mokanda ya ntango ezali to faktire mpona kofuta kompanyi nayo.


Mituna Ya Kolo Ndaku

Nakosala nini soki ezali bafandi ndako oyo bakotisi lisengi?

CAA nayo ya bisika ofandi akotindela yo mokanda oyo esengeli mpo okoma yango mpe otya signatire. Okoki kotala mokanda ya boyokani awa na nse.  Ekosenga mpe opesa W-9 soki oyanganaki te na ebongiseli ya kosunga kofutela ndako liboso. Ekosenga yo opesa mokanda ya boyokani to kontra ya kofanda ndako, ekosenga yo otinda elembeteli oyo emonisi ete ndako ezali yayo (lokola mokanda ya kosomba lopango to faktire ya kofutela mpako). Soki bafandi ndako batindi lisengi, CAA nayo ya bisika ofandaka akotindela yo email to akobenga yo mpe akoyebisa yo ndenge yakotinda mikanda. Esengeli opesa bafandi ndako nayo bakopi ya mikanda ya ebongiseli oyo otyaki signatire.

Esengeli ozongela CAA na mikolo moko boye: mikolo 10 soki babengi yo to batindi yo email, to mikolo 14 soki batindelaki yo mokanda na poste. Soki ozongeli bango te, bafandi ndako bakozwa mosolo ya kofutela ndako.

Nakoki kokotisa lisengi ya lisalisi ya kofutela ndako mpona bafandi ndako na ngai?

Okoki kosunga bafandi ndako nayo mpo na kokoma lisengi. Okoki mpe kobanda yango na kobenga CAA ya bisika bofandaka mpe osenga mokanda ya lisengi mpona ba nkolo lopango. Na yango, okokoma yango mpe kotinda yango. CAA nayo akobenga mofandi ndako nayo.

Ezali ndelo ya bafandi ndako boni nazali na bango oyo bazalelaka ebongiseli oyo?

Te.

Bakofuta ngai ndenge nini?

Landana na batoli oyo opesaki na lisengi nayo mpe boyokani nayo, okozwa mosolo na nzela ya depot bancaire to cheque.

Ekozala ndenge nini soki nazwi mbongo ya basanza oyo ekoya mpe bafandi ndako na ngai babimi na ndako? Esengeli nazongisa mbongo yango?

Ya solo. Esengeli ozongisa ebongiseli mpona sanza nyonso oyo mofandi ndako azalaki te na ndako nayo.

Ekozala ndenge soki naboyi koyangana?

Tozali na elikya ete ba nkolo lopango baling koyangana na ebongiseli oyo kasi ezali lisengami te. Kasi, bafandi ndako bakoki kotisa lisengi na bango mpe bakozwa mosolo. Soki olingi te koyangana, palado yebisa CAA ntango bakobenga yo.

What if my tenant refuses to participate? Can I still apply on their behalf?

We hope that tenants participate but we cannot make them apply. You may not apply on their behalf.

Mofandi ndako na ngai akoki kolamusa dosye soki lisengi naye eboyami?

Ya solo. Soki mofandi ndako nayo alingi kolamusa likambo ya ekateli, bakoki kobenga CAA mpe bakoyebisa bango ete baling kolamusa dosye. Moto mosusu na CAA akozongela lisengi na bango. Soki CAA wana asali ekateli ya ndenge moko, mofandi ndako nayo akoki kolamusa dosye na MaineHousing na kobenga biso na 1-800-452-4668.

Nakoki kolamusa dosye landana na ekateli mpona bafandi ndako na ngai?

Te. Kasi, okoki kosenga kolamusa dosye mpona yo moko.

Bafandi ndako na ngai bakotisaki lisengi mpe babimi ndako. Bazali na mbongo na ngai. Nakosala nini?

Koma mokanda ndenge tosengi. Tokofuta banyongo na bango soki bafandi ndako bazalaki kofanda na ndako nayo ntango bakotisaki lisengi MPE bakokisi masengambi mpona ebongiseli oyo.If you are worried that someone you know has applied for this program and doesn’t really need help, you can contact the Maine State Auditor’s Fraud Hotline to make a report. MaineHousing also reserves the right to randomly select applications and request supporting documentation to check for program eligibility.MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, disability, age, marital status or receipt of public assistance in the admission or access to or treatment in its programs and activities. In employment, MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, age, disability or genetic information. MaineHousing will provide appropriate communication auxiliary aids and services upon sufficient notice. MaineHousing will also provide this document in alternative formats upon sufficient notice. MaineHousing has designated the following person responsible for coordinating compliance with applicable federal and state nondiscrimination requirements and addressing grievances: Lauren Bustard, Maine State Housing Authority, 26 Edison Drive, Augusta, Maine 04330, Telephone Number 1-800-452-4668 (voice in state only), (207) 626-4600 (voice) or Maine Relay 711.


@2022 MaineHousing. All Rights Reserved. 
MaineHousing does not support or endorse external links. 
Facebook Icon   Twitter Icon  Instagram Icon  Pinterest Icon
26 Edison Drive, Augusta ME 04330
(800) 452-4668 \ (207) 626-4600
Fax (207) 626-4678 \ Maine Relay 711