RentReliefBanner 

Caawimaad Ma U Baahan Tahay Samaynta Bixinta Kirada?


Barnaamijka Gargaarka Kirada Degdegga ah


Maine waxay Brograamka Kaalmada Kirada Degdegga (Emergency Rental Assistance Program) federaalka ka heshay. $200 malyan oo ah kaalmada maaliyadda. Brograamkaan wuxuu bixin doonaa kharashka ku baxa kirada iyo kaalmada danabka si loo kaalmeeyo kireesteyaasha xaqa u yeesha iyo xajista dagganaashada guriga. Wakaaladaha Hawsha Bulshada Maine (Maine’s Community Action Agencies) waxay fiirin doonaan arjiyada, waxay hubsan doonaan xaq u yeelashada, iyo waxay ka shaqeyn doonaan bixinta kharashka la ogol yahay iyadoo ku hadleysa magaca reeraha.U-qalmitaanka


Tenant applicants must meet all these criteria to be considered for rent relief:

Xadka Dakhliga

Dakhliga reerkaaga waa inuu buuxiyaa xadadka dakhliga qaarkood. Xuduudaha waxay ku kala duwan yihiin goobta iyo tirada qoyska. Halkan guji si aad u aragto in dakhligaaga uu ku jiro xadka barnaamijka.
 

ReducedIncome

Dhibaato dhaqaale

Waa inaad dakhligaaga hoos u dhacday, ama kharash badani ku baxay, ama dhibaato dhaqaale oo kale soo food saartay COVID-19 AMA u qalma dheefaha shaqo la'aanta inta u dhexeysa Maarso 13, 2020 iyo taariikhda arjigaaga.

HousingInstability

Degganaansho La'aanta

Waa inaad muujisaa inaad qatar ugu jirto gurila'aanta AMA inaad guri waayi karto. Tan waxaa ka mid noqon kara amaahda lacag lagu bixiyo kharashaadka guryaha, lahaanshaha kirada waqtigeedii dhaaftay ama biilasha korontada, ama ogeysiis guri ka saarid.


Codsiga


OnlineIcon

Codso khadka tooska ah

Waxaan aaminsanahay in arrimihii nidaamka dalabka ee aan haysanay markii barnaamijka la furay la xaliyay. Haddii aad arrimo ka qabto arjiga markaad codsaneysid fadlan wac Hay'adda Waxqabadka Bulshada ee deegaankaaga.

Si aad u dalbato khadka tooska ah dooro degmada aad hadda ku nooshahay waxaanan kugu toosin doonnaa hay'adda saxda ah.

Current County:

Icon_Data

Codsiga Waraaqaha
Halkan ka degso codsi..  Waxaad ku soo diri kartaa arjiga emayl ama boosto u dirtaa Hay'adda Waxqabadka Bulshada ee deegaankaaga. Haddii aad ubaahantahay warqad codsi ah, fadlan wac MaineHousing 1-800-452-4668 anaguna mid baan kuu soo diri doonaa.


Su'aalaha Badanaa La Is WeydiiyoSu'aalaha Kireystayaasha

Goormaan dalbadaa?

Waxaad dalban kartaa laga bilaabo Isniinta, Maarso 1, marka ay tahay 12 pm. Boggaan waxaa laga helaa battanka "Hadda Dalbo" ("Apply Now"), kaasoo kugu wareejin doono arjiga.

Yaa xaq u leh kaalmada kirada?

Arjiileyaasha dagganaha waa in ay la kulmaan dhamaan sharuudahaan si loo tigeliyo kaalmada kirada:

 • Dakhliga reerkaada waa in uu la kulmo heerarka dakhliga qaar. Xuduudda waxay ku kala duwan yahiin goobta iyo tirada reerka. Riix halkaan si aad u aragrid Heerarka Dakhliga. 
 • Waa in la yareyay dakhligaada, waa in aad gashay kharash muuqda, ama aad la kullantay dhibaato kale xagga maaliyadda taasoo ugu wacan COVID-19 AMA waa in laguu aqoonsaday manaafacaadka shaqo la'aanta inta u dhexeyso Maarso 13, 2020 iyo taariikhda aad soo dalbatay.
 • Waa inaad muujisaa inaad qatar ugu jirto guri la’aan ama inaad lumiso guri. Tan waxaa ka mid noqon kara amaahda lacag lagu bixiyo kharashaadka guryaha ama ka dambeeya kirada ama biilasha. Waxa kale oo ku jiri kara helitaanka ogeysiiska raritaanka ama hanjabaadda ka saarista.

 

Aniga waxaan dagganahay guryaha la kabo. Ma dalban karaa?

Haa. Xattaa haddii aad haysatid Fojarka Xullashada Guriga (Housing Choice Voucher) ama aad qaadatid Section 8, waxaad dalban kartaa qeybta kugu soo aada kirada. Ka hor inta aadan dalbanin, fadlan hubso in aad u sheegtid maamulaha hantida si uu isbaddal ugu sameeyo kiradaada haddii loo baahdo.

Maxuu bixin doonaa brograamka?

Brograamka Kaalmada Kirada Degdegga (Emergency Rental Assistance Program) wuxuu bixin karaa kirada iyo qaar ka mid ah danabka la qabo laga soo bilaabo Maarso 13, 2020. Brograamka wuxuu kaloo bixin doonaa ilaa saddax bil oo ah kirada soo socoto halkii mar. Danabka waxaa ka mid ah korantada, biyaha, bulaacadaha, qashinka, iyo kululeynta. Brograamka wuxuu kaloo bixin karaa khidmadaha lagala soo daaho kirada hase ahatee khidmadaha lala soo daaho waa in ay sharci yahiin iyo waa in ay ku jiraan kiradaada. Brograamka wuxuu kaloo bixin karaa kharashka sida internetka. Wuxuu kaloo bixin karaa kharashka guurista sida arjiyada ama khidmadaha baarista hore iyo lacagaha la dhigo haddii aad guurtay taasoo ugu wacan COVID-19. Waxaad dalban kartaa kaalmo in lagaa bixiyo danabka xattaa haddii aadan u baahneyn bixiyo kirada. Hase ahatee, uma baahnid in aad dalbatid kaalmo si aad u bixisid kharashka internetka.

Intee kiro ayuu brograamkaan iga bixin karaa?

Ma jiro dabool saaran kaalmada kirada xaqa loo leeyahay bil kasta. Xisaabta la bixin doono bil kasta waxaa go'aan ka gaaray lacagta kirada la bixin doono kiradaada. Halkii mar, waxaad dalban kartaa kirada la soo dhaafay laga soo bilaabo Maarso 13, 2020, iyo ilaa 3 bil oo ah kirada soo socoto. Tusaale ahaan, waxaad dalban kartaa bisha Maarso 2021, arjigaana wuxuu bixin doonaa kirada Abriil, Maajo, iyo Juunyo 2021 IYO kirada laguugu leeyahay ee la soo dhaafay. Brograamkaan wuxuu bixin karaa iskudarka ilaa 15 bil oo ah kiradaada.

Ma loo baahan yahay in aan dib uga dhaco kirada si aan uga fa'iideysto brograamka kaalmada kirada cusub?

Maya. Waxaad dalban kartaa kaalmada kirada (iyo/ama kaalmada kharashka danabka) si lagaaga bixiyo kirada la soo dhaafay IYO/AMA kirada soo socoto. Halkii mar, waxaad awood u yeelan doontaa in aad dalbatid kirada la soo dhaafay laga soo bilaabo Maarso 13, 2020 haddii loo baahdo iyo ilaa 3 bil oo ah kirada soo socoto.

Weli ma heli doonaa kaalmo ku saabsan bixinta kiradeyda kaddib marka brograamka iga bixiyo saddaxda bil hore?

Haa. Waxaad heli kartaa ilaa 15 bil oo ah kirada la soo dhaafay iyo kirada iminka socota. Marka 3da bil hore dhamaato, waa lagula soo xariiri doonaa (telefoonka haddii aad soo dirtay arjiga warqaadda ama email haddii aad ka dalbatay internetka) si laguu weydiiyo haddii aad weli u baahan tahay kaalmo. Waxaad u baahan tahay in aad bixisid macluumaadka dakhliga mar kale haddii aad marka hore bixisay macluumaadka hal bil oo dakhli ah keliya. Waxaad kaloo u baahan tahay in aad muujisid in aad la kullantay sharuudaha kale brograamka. Kaddibna waxaa suurtogal ah in aad qaadatid kaalmada kirada/lacagta danabka muddo saddax bil kale.

Ma loo baahan yahay in aan qaato manaafacaadka shaqo la'aanta si aan xaq ugu yeesho?

Maya. Haddiiba aad muujin kartid in ay jirto baahi aadna la kullantid sharuudaha dakhliga, looma baahna in aad tahay qof aan shaqeynin si aad xaq ugu yeelatid brograamkaan.

Aniga waajib ayay igu ahayd in aan yareeyo saacadaheyga/waxaa igu battay kharashka taasoo ugu wacan arrimaha xanaanada cunugga ee la xariira COVID-19. Ma dalban karaa?

Haa.

Waxaan dagganahay guryaha lagu guuro, waan kireystaa dhulka aan dagganahay. Ma dalban karaa brograamkaan?

Haa. Brograamkaan wuxuu bixin doonaa kirada dhulka iyo/ama kirada guryaha lala guuro. Lama bixin doono khidmadaha beerta.

Ma dalban karaa maaliyad oo iga kaalmeysa danabka, xattaa haddii aan u baahanin kaalmada kirada?

Haa, kireesteyaasha waxay dalban karaan in laga kaalmeeyo bixinta kharashka danabka haddii aysan u baahneyn kaalmo xagga bixinta kirada. Waxaad u baahan tahay in aad muujisid xisaabta la soo dhaafay iyo midda hadda socoto adiga oo bayaanka ugu dambeyay ka soo qaata shirkadda/shirkadaha danabka.

Macluumaadkee ayaan u baahanahay in aan dalbado?

Macluumaadka hoos ku qoran kaddib, waxaan ku dhiiri gelineynaa dagganeyaasha iyo milkiileyaasha hantida in ay ka wada hadlaan ka-qeybgalka brograamka maxaa yeelay labadaba waxay u baahan yahiin in ay bixiyaan macluumaad marka ay soo dalbadaan.

XAQIIJINTA DAKHLIGA
Waxaad u baahan tahay in aad keentid dakhliga soo galay reerkaada sannadka 2020 AMA dakhliga iminka soo gala reerkaada.

2020 Dakhliga Sannadka

Dakhliga Bil Kasta Iminka:

 

 • Dakhliga sannadka soo gala reerkaada sannadka 2020.

 • 2020 IRS Foomka 1040 dhamaan xubnaha reerka ee jira 18 sanno ama ka weyn AMA

 • Bayaanada mushaarka, dabada jeegaaga, IRS Foomka W-9, IRS Foomka 1099 iyo Schedule C haddii aad tahay qof iskiisa u shaqeysto, bayaanada korsaarka, Foomka 1099 G ama bayaanada manaafacaadka laga soo qaatay xisaabta DOL ReME haddii aadan shaqeynin, iyo caddeynta kale oo la xariirta dakhliga dhamaan xubnaha jira 18 sanno ama ka weyn.

 • Waa in aad soo gudbisid warqaadda go'aanka laga gaaray xaq u yeelashada (sida TANF, HEAP, ama SNAP), oo taariikhdeedu tahay Janaayo 1, 2020 ama kaddib.

 

 • Dakhliga soo gala reerkaada bil kasta laga bilaabo taariikhda arjiga.

 • Soo gudbi bayaanada mushaarka reerkaada bishii la soo dhaafay, dabada mushaarka, bayaanada korsaarka, bayaanada manaafacaadka shaqo la'aanta (lagana heli karo xisaabta DOL ReME), iyo caddeynta dakhliga kale ee dhamaan xubnaha reerka kuwa jira 18 sanno ama ka weyn.

 

Qorsheyso in aad bixisid macluumaad badan oo ku saabsan dakhliga ilaa inta aad awoodid.

Haddii aad xaq u yeelatid adiga oo isticmaala Qorshaha Dakhliga Sannadka 2020 (2020 Annual Income Option), aadna goor dambe kaalmo uga baahatid brograamkaan, ma u baahnid macluumaadkaan mar kale.

Haddii aad xaq u yeelatid Qorshaha Dakhliga Iminka Soo Gala Reerka Bil Kasta (Current Monthly Income Option) aadna goor dambe kaalmo uga baahatid brograamkaan, waxaad u baahan tahay in aad keentid dakhliga ku soo gala bil kasta mar kale.

CADDEYNTA DAGGANAASHADA IYO KIRADA
Waxaad u baahan tahay in aad keentid heshiiska kiradaada ama biilka danabka si aad u caddeysid meesha aad daggan tahay. Waxaad kaloo u baahan tahay in aad bixisid kiradaada ama resiidyada bixinta kiradaada sida caddeynta xisaabta kirada aad qabtid. Haddii aadan keeni karin warqadahaan, waxaan la xariiri doonaa milkiilaha hantidaada si aan u xaqiijin meesha aad daggan tahay iyo kharashka laguugu leeyahay.

KAALMADA DANABKA
Waxaad u baahan tahay in aad keentid biilka (biilasha) danabka ama ogeysiis ku saabsan in aad u baahan tahay in lagaa kaalmeeyo.

MACLUUMAADKA MAAMULAHA HANTIDA
Hubso in aad haysatid magaca, nambarka telefoonka, iyo emailka milkiilaha hantida ama shirkadda maamusha hantida ee la siin doono lacagta, haddii la ogolaado.

Waxaad ogeysiin kartaa milkiilahaada in ay u baahan doonaan in ay buuxiyaan foomamka. Wakaaladda Hawsha Bulshada (Community Action Agency) (CAA) waxay iyaga u diri doontaa arji iyo W-9 oo loo baahan yahay in la buuxiyo iyo in la saxiixo. Lama samayn karo bixinta kaalmada ilaa milkiilaha hantidaada uu foomka W-9 iyo arji saxiixan u gudbiyo CAA ku yaal xaafadaada. Uma baahnid in aad ka walwashid foomamka W-9 ee laga qaato shirkadaha danabka.

Sidee ayaa kharashka loo siin doonaa milkiilaha hantida?

Kaddib marka aad gudbisid dhamaan warqadaha, kaddibna milkiilaha hantida uu soo gudbiyo dhamaan warqadaha, CAA waxay fiirin doonta kaddibna waxay ogolaan doontaa arjiyada xaqa u yeesha. Kaddibna lacag bixinta waxaa loo diri doonaa milkiilaha hantida sida ugu dhakhsiyaha badan via jeeg ama lacagta toos loogu shubo bangiga. Waa laguu sheegi doonaa marka arjigaada la soo ogolaado.

Sidee ayaan ku dalbadaa?

Kaddib marka brograamka la furo, waxaad awood u yeelan doontaa in aad dalbatid adiga via:

 • Internetka (sida ugu wanaagsan ee loo dalbado).
 • Arjiyada warqadda. Fadlan wac MaineHousing, telefoonka 1-800-452-4668. Waxaan qaadan doonaa magacaada iyo cinwaankaada kaddibna waxaan kuu soo diri doonaa arji ku qoran warqad. Waxaad kaloo halkaan  ka soo dagsan kartaa koobi aad daabacatid, buuxisid, una dirtid Wakaaladda Hawsha Bulshada (Community Action Agency) ee xaafadaada. Waxaad halkaan ka heli kartaa wakaaladda xaafadda.

 

Maxay tahay taariikhda ugu dambeyso ee la dalbado?

Arjiyada waxaa la qaban doonaa ilaa Sateembar 2021. Haddii ay jiraan maaliyad kale oo federaal oo laga helo kaalmo la xariirto bixinta kirada, waxaan wararka ugu dambeeyo soo gelin doonaa boggaan marka aan ogaano.

Lacagta ma ka dhamaan doontaa brograamka?

Inkastoo aan ballan qaadi karin, waxaan fileynaa in Maine haysato maaliyad ku filan oo lagu kaalmeeyo dhamaan kireesteyaasha u qalma kaalmada.

Maxaa dhaca haddii maamulaha hantida uusan ka soo qeybgalin brograamkaan.

Weli waad dalban kartaa. Xattaa haddii milkiilaha hantida uusan ka qeybgalin, waxaad arjigaaada ku soo dartaa macluumaadka lagala xariiro. Kaddib marka ay helaan ogeysiis in aad dalbatay, waxay haysan doonaan 10-14 maalin ay ku buuxiyaan warqadahooda kuna soo celiyaan. Haddii aysan buuxinin warqadaha ama aysan nala soo xariirin, waan kula shaqeyn doonaa adiga, waxaan kuu soo diri doonaa kharashka.

Haddii milkiilaha hantida uusan ka qeybgelin, adigana aadan muujin karin kirada ama resiidka kirada iyo xisaabta kiradaada, waxaan ku siin doonaa 100% Xisaabta Suuqa ka Jirta (Fair Market Rate) (FMR). Waxaad halkaan ka heli kartaa FMRta xaafadaada. 

Maxaa dhaca kaddib marka aan soo gudbiyo arjigeyga? Yaa loo baahan yahay in aan kala xariiro arjigeyga kaddib marka la gudbiyo?

Haddii aad ka dalbatid internetka, kaddib marka aad soo gudbisid arjigaada, waxaa laguugu toosin doonaa bog aad ka heli doontid macluumaad badan oo ku saabsan waxa ku xigi doono. Kaddib marka CAA la soo baxdo arjigaada, waxaad heli doontaa email in arjiga ku sugan yahay in laga shaqeeyo. Waxaad kaloo heli doontaa email marka la soo ogolaado arjiga in la siiyo kharashka. Brograamka waxaa xaafadda ka socodsiin doono Wakaaladaha Hawsha Maine (Maine’s Community Action Agencies) (CAAs), waxayna ahaan doonaan meelaha ugu muhiisan oo la weydiiyo su'aalaha. Riix halkaan si aad u ogaatid CAAda deegaanka. Haddii aad ku dalbatid warqad, waxaad heli doontaa email haddii aad emailka ku soo dartay arjigaada ama waxay kuu soo diri doonaan telefoon. Wey ku soo wici doionaan ama waxay kuu soo diri doonaan email marka ay helaan arjigaada iyo marka la soo ogolaado bixinta kharashka.

Maxaa ku cusub wareegaan kaalmada kirada?

Brograamka Kaalmada Kirada Degdegga (Emergency Rental Assistance Program) ee cusub wuxuu leeyahay dhowr fa'iido.

 • Kani waa brograam muddada dheer baddalkii uu ahaan lahaa bil-ilaa-bil. Tan macnaheeda waxay tahay in sharuudaha yahiin kuwo iswaafaqsan iyo in arjiyada leysku toosin doono.
 • Brograamkaan wuxuu bixin karaa ilaa 15 bil oo ah bixinta kiradaada. Waxay hal arji ku bixin doontaa kirada aan la bixinin ilaa Maarso 13, 2020 lagu daray saddax bil mustaqbalka.
 • Waxaad kaloo heli doontaa fursad aad ku xaqiijisid haddii aad dooneysid in aad dheereysid manaafacaadka, saddaxda bil hore kaddib.
 • Brograamkaan wuxuu bixin doonaa kharashka ku baxa qaar ka mid ah danabka haddii aad u baahan tahay kaalmo in lagaa bixiyo kirada iyo haddii kale.
 • Haddii aad ku jirtid halista guri la'aanta, waxaad kaloo xaq u yeelan kartaa adeegyo kale. Macluumaad dheeraad ah ayaa lagaa siin doonaa tani goor dhaw.

 

Aniga waxaan ka dalbaday brograamka la soo dhaafay ka hor inta aan la xerin Diseembar 30, 2020, hase ahatee arjigeyga lagama shaqeynin/milkiilaha hantida lama siinin kharashka. Maxaan sameyaa?

Haddii aad su'aalo ka qabtid codsiyadaagii hore ama lacag-bixintii laga helay barnaamijka kaalmada guriyeynta, fadlan ka wac MaineHousing 1-800-452-4668 

Xaggee ayaan ka heli karaa wararkii ugu dambeyay brograamkaan?

Fadlan buuxi foomka hoose si aad ugu biirtid liiska emailkena si aad u heshid macluumaadka ugu dambeeyo Brograamka Kaalmada Kirada Degdegga (Emergency Rental Assistance Program). Waxaan wadaagi doonaa wararkii ugu dambeyay ee ku saabsan brograamkaan via liiska emailka, waxaa laguu soo gelin doonaa halkaan iyo meelaha la soo geliyo miidiyahena bulshada.

Yaan wici doonaa haddii aan qabo su'aalo ku saabsan brograamkaan?

Haddii aad hayso su'aalo guud oo ku saabsan barnaamijka, fadlan ka wac MaineHousing 1-800-452-4668. Haddii aad qabtid su'aalo gaar ah oo ku saabsan arjigaaga, fadlan wac CAA-gaaga.

Ma leyga saari karaa inta aan sugaayo maaliyaddaan?

Waxaa jira joojin lagu soo rogay ka-saaridda guriga ilaa laga gaaro Luulyo 31, 2021. Tan macnaheeda waxay tahay in milkiileyaasha aysan dagganeyaasha ka saari karin guriga haddii aysan bixinin kirada inta ay socoto COVID-19. Haddii aad ku sugan tahay xaalad in lagaa saaro guriga, ama aad ka cabsi qabtid in lagaa saari doono guriga, fadlan la xariir Pine Tree Legal Assistance.

Aniga ma ihi kireeste, Aniga waxaan qabaa deynta guriga. Ma jirtaa kaalmo aan heli karo Aniga?

Nasiib darro, Brograamka Kaalmada Kirada Degdegga (Emergency Rental Assistance Program) waxaa heli kara kireesteyaasha keliya. Haddii aad qaabtid deynta MaineHousing, fadlan la xariir cidda bixisa deyntaada kaddibna weydii sida loo helo kaalmada brograamka MaineHousing. Tan ku saabsan deynta guryaha ee laga qabo deymiyeyaal kale, waxaan kugu dhiiri gelineynaa in aad la xariirtid cidda bixisa deyntaada (wakaaladda kuu soo dirta bayaanada deynta gurigaada) kaddibna la hadal iyaga.

Maxaa dhaca haddii aan haysanin dakhli? Weli ma dalban karaa? Weli waajib miyay igu tahay in aan soo diro warqado aan ku xaqiijiyo?

Haddii aadan dakhli lahayn, weli waxaad dalban kartaa brograamka. Adiga uma baahnid in aad ka soo dirtid warqadaha xaqiijinta.

Aniga waxaan soo amaahday lacag si aan u bixiyo kirada/Aniga waxaan kiradeyda ku bixiyay kaarka deynta. Ma dhici kartaa in brograamkaan ii soo celiyo kharashkaan?

Maya, kuuma celin karno kharashka. Brograamkaan waxaa loogu talogalay kirada aan la bixinin keliya. Hase ahatee, waan tixgelin doonaa baahida loo qabo in la soo amaahdo lacag si loo bixiyo kirada taasoo caddeyn u ah in aad u baahantahay kaalmada brograamkaan. Waxaad u baahan tahay in aad sidoo kale la kullantid sharuudo kale oo la xariira xaq u yeelashada.

Ma loo baahan yahay in aan ahaado qof lumiyay shaqada ama laga yareyay dakhliga si aan u dalbado?

Maya. Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad la kullantid sharuudaha, laguugu kordhiyay kharashka taasoo ugu wacan COVID-19, ayna kugu adag tahay in aad bixisid kiradaada ama danabka.

Maxay yahiin nooca kharashka la kordhiyo maxaa yeelay waxaa lala kulmay COVID-19 ayaa la kulma sharuudaha?

Waxaa jira qorshe badan. Waxaa ka mid noqon kara:

 • Biilasha badan ama biilasha danabka ee cusub maxaa yeelay waxaad joogtaa guriga in badan
 • Kharash badan ama kharash cusub oo la xariira internetka maxaa yeelay waxaad u baahan tahay in aad guriga ku shaqeysid ama cunugaada wuxuu u baahan yahay Internet si uu meel fog wax ugu barto.
 • Biilasha badan raashinka
 • Biilasha caafimaadka taasoo ugu wacan COVID-19
 • Kharash badan ama kharash cusub oo la xariir daryeelka cunugga
 • Kharash badan ama kharash cusub oo la xariir reerka
Haddii aadan hubin, waxaad wici kartaa MaineHousing, telefoonka 1-800-452-4668, kaddibna waan ku kaalmeyn karnaa.

 

Sidee ayaan ku caddeyn karaa in aan la kulmo shardiga "dagganaasho la'aanta guriyeynta?"

Waxa lagaaga baahan yahay in aad muujisid ogeysiisyadii la soo dhaafay ee la xariira danabka ama kirada. Haddii aad la qabsatay kirada balse aad u baahan tahay kaalmo dhowrka bil soo socda, waxaad saxiixi kartaa warqad adiga oo sheega in aad u baahan tahay kaalmo. Ma bixin karni biilasha danabka mustaqbalka maxaa yeelay waa in aan haysano xisaabta iminka socota si aan kharashka u siino shirkadda danabka.

Brograamka ma bixin karaa biilasheyda danabka mustaqbalka sida uu u bixiyo kirada?

Maya, Waxaan u baahanahay xisaabta iminka socota ama biilka si aan kharashka u siino shirkadda danabka.

Maxaa dhaca haddii aan ka sare maro xadka dakhliga xaafadeyda? Ma jiraan wax aan samayn karo?

Laga yaabe. Waxaan fiirin karnaa biilasha qaar ama kharashka aad qabtid kaddibna xisaabtaas laga gooyo dakhligaada. Tani waxaa ka mid ah waxyaabaha sida bixinta masaruufka cunugga ama biilasha caafimaadka/dawooyinka la qoro. Wac CAA da deegaankaada haddii aad qabtid su'aalo.

Aniga ma lihi skannar, waxaan haystaa koobiyada warqadaha aan u baahanahay in aan dalbado keliya. Maxaan sameyaa?

Waxaad sawirka ku qaadi kartaa telefoonkaada gacanta, kaddibna waxaad u diri kartaa CAA da deegaanka, adiga oo adeegsada linkiga ay kuu soo diraan ama email. Waxaad kaloo koobi ka samaysan kartaa warqadaha, waxaad keeni kartaa xafiiska ama waxaad ku soo diri kartaa boostada adiga oo ku soo hagaajiya CAA da ku taal xaafadda.

Waxaan u baahanahay buuxinta arjiga. Ma jira qof i kaalmeyn kara?

Haa. Waxaad wici kartaa CAA da xaafadda, kaddibna waxay adiga kaala shaqeyn karaan arjiga iyaga oo adeegsada telefoonka. Waxaad kaloo weydiin kartaa xubinta qoyska ama saaxiib in uu kugu kaalmeeyo in aad ka buuxisid internetka.

Ma jiraan waxyaabo loo baahan in uu samayo milkiileheyga hantida oo ka duwan brograamkii la soo dhaafay?

Haa. Haddii aan guriga laguugu soo wareejinin ama aadan haysanin heshiiska kirada, milkiilaha hantidaada wuxuu u baahan yahay in uu caddeeyo in adiga aad leedahay hantida. Waxay isticmaali karaan resiidka canshuurta ama heshiiska hantida. Haddii aad leedahay shirkadda maamulka hantida, waxaa looga baahan yahay in ay caddeyaan hantida. Milkiilaha hantida waxay heli doonaan email marka arjigaada laga soo saaro siistemka iyaga siiya macluumaadkaan.

Waxaan u kireystay in aan milkiyo. Ma dalban karaa?

Haa. Waad dalban kartaa hasee ahatee waa in uusan jirin qof ka tirsan reerkaada oo haysta milkiyadda guriga ama ku qoran deynta iminka jirta hantida. Waxaad u baahan tahay in aad keentid hehsiiska laguugu soo wareejiyay guriga ama heshiiska kirada.

Aniga waxaan ka kireystay waalidiinteyda ama qaraabo kale? Ma dalban karaa?

Waxaad dalban kartaa oo keliya haddii aad daggan tahay guri gaar ka ah milkiilaha hantida. Tan macnaheeda waxay tahay in loo baahan yahay in aad gurigaada ku leedahay jiko iyo musqul. Waxaan rabnaa ku-wareejin qoran oo horay u jirtay iyo caddeyn ku saabsan sida joogtada ah ee loo bixiyay kirada.

Adiga xaq uma lihid haddii aad qaraabo tahiin, aadna si aan rasmi ahayn u bixisid kirada. Haddii aadan hubin, waxaad la xariiri kartaa MaineHousing, telefoonka 1-800-452-4668 kaddibna waan ku kaalmeyn karnaa.

Aniga waxaa ila daggan qof kale, waxaan u baahanahay in leyga kaalmeeyo bixinta kirada balse saaxiibkey uma baahna. Ma dalban karaa?

Haa. Waxaad dalban kartaa qeybtaada kirada. Looma baahna in aad dakhliga qofka kula daggan ku dartid arjiga. Haddii aad xaq u yeelatid, milkiilaha hantida waxaa la siin doonaa qeybta kiradaada. Haddii aad kharashka siisid milkiilaha hantida, milkiilaha hantida waxaa laga rabaa in uu keeno warqado. Waxaa macluumaadkaas loogu soo diri doonaa email kaddib marka aad dalbatid. Haddii aad kiro siisid qofka kula daggan, waxaa lagaaga baahan yahay in aad soo dirtid taariikhda warqadaha bixinta.

Maxaa dhaca haddii ley diido? Racfaan miyaan ka qaadan karaa go'aanka?

Haa. Haddii aad dooneysid in aad racfaan ka qaadatid go'aanka, waxaad wici kartaa CAA da diiday arjigaada adiga oo u sheega in aad dooneysid in aad racfaan ka qaadatid. Qof jooga CAA ayaa fiirin doono arjigaada. Haddii ay gaaraan go'aan la mid ah, waxaad racfaan ka qaadan kartaa MaineHousing adiga oo naga soo waca 1-800-452-4668.


Su'aalaha Mulkiilaha

Xaggee ayay lacagta Brograamka Kaalmada Kirada Degdegga (Emergency Rental Assistance Program) ka imaan doontaa?

Brograamka Kaalmada Kirada Degdegga (Emergency Rental Assistance Program) waxaa maal geliya Dawladda Federaalka. Brograamka waxaa maamula MaineHousing (Madaxa Guriyeynta Maine) (Maine State Housing Authority). Waxaa deegaanka ka maamuli doono Wakaaladaha Hawsha Bulshada Maine (Maine's Community Action Agencies).

Goormaa ayaa la furi doonaa brograamkaan?

Waxaan bilaabi doonaa in aan ogolaano arjiyada maalinta Isniinta, Maarso 1 marka ay tahay 12 pm.

Maxaan u baahanahay in aan sameeyo haddii ay jiraan dagganeyaal soo dalbada?

Waa lagu ogeysiin doonaa baahida loo qabo in la buuxiyo lana saxiixo arji gaaban oo laga siman yahay. Halkaan waxaad ku arki kartaa arji tusaale ah. Waxaad kaloo u baahan tahay in aad keentid W-9 haddii aadan horay uga qeybgelin brograamyada kaalmada kirada ee la soo dhaafay. Waxaad kaloo u baahan doontaa in aad soo gudbisid heshiiska kirada ama wareejinta idin dhexmartay adiga iyo dagganaha soo dalbaday brograamka. Haddii aadan haysanin heshiiska kirada ama wareejinta, waxaad u baahan tahay in aad soo dirtid caddeyn in adiga aad tahay milkiilaha hantida (sida heshiiska milkiyadda ama canshuurta). Haddii dagganahaada soo gudbiyo arji, CAA_da xaafadda ayaa kuu soo diri doonto email ama ku soo wici doonto kuuna sheegi doonto sida loo gudbiyo warqadaha. Waa in aad dagganahaada siisid koobiyada warqadaha brograamka oo saxiixan.

Waxaad u baahan tahay in aad jawaab siisid CAA muddo dhowr maalin gudahooda: 10 maalin haddii ay kuu soo diraan email, ama 14 maalin haddii ay boostada kuugu soo diraan warqad. Haddii aadan ku jawaabin waqtigaas lagu qabtay, maaliyadda brograamka waxaa la siin doonaa dagganahaada.


Haddii aad CAA ka heshid warqado laguugu soo diro boostada, waxaad haysataa 14 maalmaaha bisha aad ku soo buuxisid kuna soo celisid foomamka iyo warqadaha kale.

Ma u dalbi karaa kaalmada kirada aniga oo mattalaayo dagganeyaasheyda?

Waxaad kaalmeyn kartaa dagganeyaasha in ay buuxiyaan arjigooda. Waxaad kaloo bilaabi kartaa hawsha adiga oo soo gudbiya arjiga milkiilaha hantida oo laga helo macluumaadka dagganaha. Halkaas Wakaaadda Hawsha Bulshada (Community Actiona Agency) deegaanka ayaa la soo xariiri doonto dagganaha.

Ma jiraa xad loo sameyay tirada dagganeyaasha aan qabo marka aan isticmaalo brograamka?

Maya.

Haddii dagganaha uusan xaq u yeelanin maalgelinta, ma dhici kartaa in laga saaro guriga?

Weli, milkiileyaasha waxay ka-saaridda guriga u gudbin karaan maxkamadda Maine, hase ahatee, waxaa jirta joojinta federaalka ilaa Luulyo 31, 2021, taasoo u ogolaata dagganaha in uu hor istaago ka-saaridda.

Sidee ayaa leygu siin doonaa mushaarka?

Sida ku xeran macluumaadka ku qoran arjiga la soo gudbiyay iyo heshiiska, waxaa maaliyadda laguugu shubi doonaa bangiga via Direct Deposit ama waxaa laguu soo diri doonaa jeeg.

Dagganaheyga wuxuu soo dalbaday mar hore, hase ahatee, Aniga weli leyma siinin maaliyad. Maxaan sameyaa?

Haddii aad hayso su'aalo guud oo ku saabsan barnaamijka, fadlan ka wac MaineHousing 1-800-452-4668. Haddii aad hayso su'aal gaar ah oo ku saabsan dalabkaaga, fadlan wac CAA-gaaga. 

Maxaa dhaca haddii ley siiyo kharashka dhowrka bil soo socda kaddibna qofka ila dagga uu guuro? Waajib miyay igu tahay in aan dib u bixiyo kharashka brograamka?

Haa. Waxaad dib u bixin kartaa brograamka bil kasta uusan dagganaha dagganeyn guriga.

Maxaa dhaca haddii aan go'aan ku gaaro in aan rabin in aan ka qeybgalo?

Waxaan rajeyneynaa in milkiileyaasha hantida rabaan in ay ka qeybgalaan brograamka balse ma dalban karno in adiga aad sidaas samaysid. Hase ahatee, dagganahaada wuxuu dalban karaa brograamkaan adiga la'aantaa sidaasna ku heli karaa maaliyadda. Haddii aadan rabin in aad ka qeybgashid, fadlan ogeysii CAA marka ay kula soo xariiraan.

Maxaa dhaca haddii qofka ila daggan uu diido in uu ka qeybgalo? Weli ma ku dalban karaa magacooda?

Waxaan rajeyneynaa in dagganeyaasha ka qeybgalaan hase ahatee kuma qasbi karno in ay dalbadaan. Kuma dalban kartid magacooda.

Ma ku kordhin karaa kirada dagganeyaasha soo dalbada brograamkaan?

Waad kordhin kartaa kirada sannadka 2021 haddii kordhinta lagu darro ku-wareejin jirta oo la saxiixay ama heshiiska kirada.

Racfaan miyuu ka qaadan karaa dagganaheyga haddii la soo diido arjigooda?

Haa. Haddii dagganahaada doono in uu racfaan ka qaato go'aanka, waxay wacaan CAA kaddibna waxay u sheegaan in ay rabaan in ay racfaan ka qaataan. Qof ka duwan CAA ayaa fiirin doono arjigooda. Haddii CAA gaarto go'aan la mid ah, dagganahaada wuxuu ka qaadan karaa racfaan, wuxuuna u soo mari karaa MaineHousing marka uu naga soo waco 1-800-452-4668.

Racfaan miyaan ka qaadan karaa go'aanka CAA anigoo mattalaaya go'aanka uu gaaray dagganaheyga?

Maya, hase ahatee, waxaad racfaan ka bilaabi kartaa dhankaada.If you are worried that someone you know has applied for this program and doesn’t really need help, you can contact the Maine State Auditor’s Fraud Hotline to make a report. MaineHousing also reserves the right to randomly select applications and request supporting documentation to check for program eligibility.


Email Updates


Please fill out the form below to join our email list for Emergency Rental Assistance Program updates.MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, disability, age, marital status or receipt of public assistance in the admission or access to or treatment in its programs and activities. In employment, MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, age, disability or genetic information. MaineHousing will provide appropriate communication auxiliary aids and services upon sufficient notice. MaineHousing will also provide this document in alternative formats upon sufficient notice. MaineHousing has designated the following person responsible for coordinating compliance with applicable federal and state nondiscrimination requirements and addressing grievances: Lauren Bustard, Maine State Housing Authority, 26 Edison Drive, Augusta, Maine 04330, Telephone Number 1-800-452-4668 (voice in state only), (207) 626-4600 (voice) or Maine Relay 711.