RentReliefBanner 

តើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ជួលទេ។


កម្មវិធីជំនួយជួលបន្ទាន់


បើអ្នកបានដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធីនេះ ហើយត្រូវបានកម្មវិធីព្រមផ្តល់ជំនួយ ឬបើអ្នកបានដាក់ពាក្យរួចហើយ ប៉ុន្តែមិនទាន់ឮការឆ្លើយតបនៅឡើយ៖ សូមកុំដាក់ពាក្យម្តងទៀត! ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនេះ នឹងត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះពាក្យសុំរបស់អ្នក។ សូមទាក់ទងភ្នាក់ងារ CAA របស់អ្នកបើអ្នកមានសំណួរ។

 

កម្មវិធីជំនួយជួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះបន្ទាន់របស់រដ្ឋម៉េន ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះ សម្រាប់ការបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ និងថ្លៃទឹកភ្លើង ដើម្បីជួយអ្នកជួលផ្ទះ ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយពីកម្មវិធីនេះ។ ទីភ្នាក់ងារសកម្មភាពសហគមន៍របស់រដ្ឋម៉េន នឹងពិនិត្យមើលពាក្យសុំ ពិនិត្យមើលភាពអាចទទួលបានជំនួយ និងដំណើរការទូទាត់ប្រាក់ សម្រាប់ថ្លៃចំណាយទាំងឡាយ ជំនួសម្ចាស់ផ្ទះ។

 


សិទ្ធិទទួលបាន


អ្នកដាក់ពាក្យសុំភតិកៈត្រូវតែបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់នេះដើម្បីយកមកពិចារណាសម្រាប់ការជួលជំនួយ៖

ដែនកំណត់ប្រាក់ចំណូល

ប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក ត្រូវcបំពេញតាមលក្ខណៈនៃកម្រិតប្រាក់ចំណូលជាក់លាក់មួយ។ កម្រិតប្រាក់ចំណូលនេះ អាចខុសគ្នាទៅតាមទីកន្លែង និងទំហំគ្រួសារ។ ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលថាតើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នៃកម្មវិធី។ReducedIncome

ការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

 មានសមាជិកម្នាក់ ឬច្រើននាក់ នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក មានបញ្ហាលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺជាសាកល។ 

ERAProgramIcon_HouseholdUtilities

បញ្ហាបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ

ឬថ្លៃទឹកភ្លើង៖ អ្នកមានបញ្ហាលំបាក ក្នុងការបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ឬថ្លៃទឹកភ្លើង។


ពាក្យសុំ


OnlineIcon

ដាក់ពាក្យតាមអ៊ិនធឺរណែត

យើងជឿជាក់ថាបញ្ហាប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យសុំដែលយើងមាននៅពេលកម្មវិធីត្រូវបានដោះស្រាយត្រូវបានដោះស្រាយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយពាក្យសុំនៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសូមហៅទៅភ្នាក់ងារសកម្មភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់អ្នក។

ដើម្បីដាក់ពាក្យតាមអ៊ិនធរណេតសូមជ្រើសរើសស្រុកដែលអ្នកកំពុងរស់នៅខាងក្រោមហើយយើងនឹងនាំអ្នកទៅទីភ្នាក់ងារត្រឹមត្រូវ។

Current County:

Icon_Data

ការដាក់ពាក្យសុំក្រដាស
ទាញយកពាក្យសុំនៅទីនេះ។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមអ៊ីមែលឬអ៊ីមែលទៅទីភ្នាក់ងារសកម្មភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដាក់ពាក្យសុំក្រដាសសូមទូរស័ព្ទទៅ MaineHousing តាមរយៈលេខ 1-800-452-4668 ហើយយើងនឹងបញ្ជូនអ្នកទៅ។


សំណួរដែលសួរញឹកញាប់សំណួររបស់ភតិកៈ


សំណួរដែលអ្នកជួលផ្ទះឧស្សាហ៍សួរ

ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសម្រាប់កម្មវិធីរួចហើយ តើខ្ញុំត្រូវស្នើសុំជំនួយបន្ថែមដោយរបៀបណា?

ប្រសិនបើអ្នកបានដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត អ្នកនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីអនឡាញរបស់អ្នក ដើម្បីរួមបញ្ចូលសំណើជំនួយបន្ថែម។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យជាមួយកម្មវិធីក្រដាស សូមទាក់ទងភ្នាក់ងារសកម្មភាពសហគមន៍ដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យ។ ប្រសិនបើអ្នកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ ហើយត្រូវបានបដិសេធដោយផ្អែកទៅលើថាតើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងកូវីដ ភ្នាក់ងារសកម្មភាពសហគមន៍របស់អ្នកនឹងទាក់ទងអ្នកឬអត់។

តើខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅសួរអ្នកណា បើខ្ញុំមានចម្ងល់អំពីកម្មវិធីនេះ?

បើអ្នកមានសំណួរទូទៅ អំពីកម្មវិធីនេះ សូមទូរស័ព្ទទៅ MaineHousing តាមរយៈលេខ 1-800-452-4668។ បើអ្នកមានសំណួរជាក់លាក់ណាមួយ អំពីពាក្យសុំរបស់អ្នក សូមទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ 

តើគេអាចបណ្ដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះជួល ក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងរង់ចាំប្រាក់ជំនួយនេះដែរទេ?

បើអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញ ឬភ័យខ្លាចគេអាចបណ្ដេញចេញ សូមទាក់ទងជំនួយផ្នែកច្បាប់ Pine Tree Legal Assistance) ឬសេវាផ្នែកច្បាប់សម្រាប់មនុស្សចាស់ (Legal Services for the Elderly)។ ពួកគេមានមូលនិធិសម្រាប់ជួយអ្នក ទោះបីជាអ្នកមិនលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានជំនួយពីកម្មវិធីនេះក៏ដោយ។

តើកម្មវិធីនេះ នឹងអស់លុយដែរឬទេ?

ទោះបីជាយើងមិនអាចធានាបានក៏ដោយ តែយើងរំពឹងថារដ្ឋម៉េន មានមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីជួយអ្នកជួលផ្ទះទាំងអស់ ដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការទទួលបានជំនួយនេះ។

តើអ្វីជាវគ្គថ្មីនៃជំនួយផ្នែកបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនេះ?

បច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្មវិធីនេះ ផ្តល់នូវអ្វីៗដូចខាងក្រោម៖

  • ឥឡូវនេះ កម្មវិធីនេះអាចជួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះរបស់អ្នក រហូតដល់ ១៨ ខែ (កាលពីមុនតែ ១៥ ខែ)។
  • កម្មវិធីនេះ ជួយដល់អ្នកជួលផ្ទះ ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយនេះ និងដែលជួបបញ្ហាលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរីករាលដាលជាសាកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ (ពីមុនគឺទាល់តែដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលជាសាកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩)។
  • យើងកំពុងផ្តល់មូលនិធិជំនួយផ្នែកច្បាប់ Pine Tree Legal Assistance សម្រាប់ជួយការពារក្តីឲ្យអ្នកជួលផ្ទះ ដែលជាប់រឿងក្តីនៃការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះជួល។
  •  

តើខ្ញុំអាចរកព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្មវិធីនេះ នៅឯណា?

សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម ដើម្បីចូលរួមក្នុងបញ្ជីសារអេឡិចត្រូនិក (Email) របស់យើង សម្រាប់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំនួយបន្ទាន់សម្រាប់ជួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ។ យើងនឹងចែករម្លែកព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាព អំពីកម្មវិធីនេះ តាមរយៈបញ្ជីសារអេឡិចត្រូនិក ដោយផ្សាយនៅទីនេះ និងនៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើង។

តើមានអ្វីកើតឡើង បើម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំ មិនព្រមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ?

អ្នកនៅតែអាចដាក់ពាក្យសុំបាន។ ទោះបីជាម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក មិនចូលរួម។ សូមដាក់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នក។ កាលណាពួកគេទទួលបានការជូនដំណឹង ថាអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយនេះ ពួកគេនឹងមានពេល ៥-៧ ថ្ងៃ ដើម្បីបំពេញឯកសាររបស់ពួកគេ និងផ្ញើវាមកវិញ។ បើពួកគេមិនបំពេញឯកសារ ឬមិនទាក់ទងពួកយើង នោះពួកយើងនឹងទាក់ទងកិច្ចការនេះជាមួយអ្នក។


សំណួរអំពីដំណើរការនៃពាក្យសុំ

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាមទំព័រនេះ ដោយវាសទៅខាងលើ រកមើលពាក្យដែលសរសេរថា "ពាក្យសុំ"

  • ដាក់ពាក្យតាមអនឡាញ៖ សូមចុចលើពាក្យដែលធ្លាក់ចុះមកក្រោម (dropdown menu) និងជ្រើសរើសសង្កាត់ (county) របស់អ្នក រួចចុច “ដាក់ពាក្យតាមអនឡាញឥឡូវនេះ” រួចបំពេញពាក្យសុំរបស់អ្នក។
  • ដាក់ពាក្យសុំតាមក្រដាស៖ អ្នកអាចទាញយកពាក្យសុំខាងលើ ដោយបោះពុម្ពវា។ សូមផ្ញើវាតាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសនីយ៍ ឬយកពាក្យសុំដែលបំពេញរួចរបស់អ្នក និងឯកសារចម្លង ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ ទៅកាន់ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ អ្នកអាចទូរស័ព្ទ MaineHousing តាមរយៈលេខ 1-800-452-4668 បន្ទាប់មកពួកយើងនឹងផ្ញើក្រដាសពាក្យសុំមួយច្បាប់ទៅអ្នក។
  •  

តើថ្ងៃណាដែលផុតកំណត់ដាក់ពាក្យសុំ?

ពាក្យសុំនឹងត្រូវទទួល ជាបណ្តើរៗ រហូតដល់ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។

តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះ ដែលខ្ញុំត្រូវការ ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ?

ទាំងអ្នកជួលផ្ទះ និងម្ចាស់ផ្ទះជួល ត្រូវការផ្តល់ព័ត៌មាន នៅពេលដាក់ពាក្យសុំជំនួយនេះ។ (បើអ្នកជាអ្នកជួលផ្ទះ និងម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក នឹងមិនចូលរួម យើងអាចផ្ញើប្រាក់បង់ថ្លៃផ្ទះជួលទៅអ្នក)។ អ្នកជួលផ្ទះត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន និងឆ្លើយសំណួរក្នុងពាក្យសុំ។ អ្នកត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់ អាប់ឡូត (upload) ឯកសារណាមួយនោះទេ នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ។ ភ្នាក់ងារ CAA មូលដ្ឋានរបស់អ្នក នឹងទាក់ទងទៅអ្នក ដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នក បើពួកគេត្រូវព័ត៌មាន ឬឯកសារបន្ថែម។

ម្ចាស់ផ្ទះជួល នឹងត្រូវខាងភ្នាក់ងារ CAA ទាក់ទង កាលណាដល់ពេលពួកគេបំពេញព័ត៌មាន និងដាក់ឯកសារ។

ការបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ចំណូល៖

ដើម្បីឲ្យទូទាត់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់បាន ម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក ត្រូវតែផ្ញើឯកសារ។ បើអ្នកមិនមានកិច្ចសន្យា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងជួលផ្ទះ ម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក នឹងត្រូវរកភ័ស្តុតាង ដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេជាម្ចាស់ទ្រព្យនោះ។ ពួកគេអាចប្រើប្រាស់បង្កាន់ដៃបង់ពន្ធ ឬប្លង់ផ្ទះ។ បើផ្ទះជួលរបស់អ្នក គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន ពួកគេនឹងត្រូវរកភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ ថាពួកគេពិតជាគ្រប់គ្រងទ្រព្យនោះមែន។

តើម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំ ចាំបាច់ត្រូវផ្ញើឯកសារអ្វីឬទេ?

បាទ/ចាស។ បើអ្នកមិនមានឯកសារកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងជួលផ្ទះ ម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក ត្រូវតែផ្តល់ឯកសារដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃផ្ទះជួលនោះ។ ពួកគាត់អាចប្រើបង្កាន់ដៃបង់ពន្ធ ឬប្លង់ផ្ទះ។ បើម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នកជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងផ្ទះជួល ពួកគេនឹងត្រូវផ្តល់ឯកសារបញ្ជាក់ថាពួកគាត់គ្រប់គ្រងផ្ទះជួលនោះ។

ម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក នឹងត្រូវផ្ញើទម្រង់ W9 និងបំពេញពាក្យសុំដាច់ដោយឡែកមួយ/ឯកសារបញ្ជាក់។ ម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក នឹងទទួលបានអ៊ីម៉េលមួយ នៅពេលដែលពាក្យសុំរបស់អ្នក ត្រូវបានទាញចេញពីប្រព័ន្ធកម្មវិធី ដែលត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានទាំងនេះ។

តើមានអ្វីកើតឡើង ក្រោយខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំរួច?

បើដាក់ពាក្យតាមអនឡាញ៖ ក្រោយពីអ្នកដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នក ប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យសុំនេះ នឹងផ្ញើឯកសារមួយទំព័រដោយមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្វីនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ទៀត។ កាលណាភ្នាក់ងារ CAA របស់អ្នកចាប់ផ្តើមទាញយកពាក្យសុំមកពិនិត្យ អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉េលមួយ ប្រាប់ថាពួកគេកំពុងពិចារណាពាក្យសុំរបស់អ្នក។ ដំណើរការនេះ អាចត្រូវការពេល ៤-៦ សប្តាហ៍។ អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉េលមួយដែរ កាលណាភ្នាក់ងារ CAA យល់ព្រម ឬបដិសេសលើពាក្យសុំជំនួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនេះ។ ទីភ្នាក់ងារសកម្មភាពសហគមន៍របស់រដ្ឋម៉េន (CAAs) គ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះ នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ ដូច្នេះ អ្នកគួរទូរស័ព្ទទៅពួកគេ បើអ្នកមានសំណួរ។ សូមចុចលើនេះ ដើម្បីរកមើលភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ អ្នកអាចចុចលើនេះ ដើម្បីចូលមើលគេទំហព័រ ERA client portal សម្រាប់ដានដំណើរនៃពាក្យសុំរបស់អ្នក។

បើអ្នកដាក់ពាក្យសុំជាក្រដាស៖ អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉េលមួយ ឬទូរស័ព្ទ។ ពួកគេនឹងទូរស័ព្ទទៅអ្នក ឬផ្ញើអ៊ីម៉េលទៅអ្នក កាលណាពួកគេទទួលបានពាក្យសុំរបស់អ្នក។ ពួកគេនឹងផ្ញើអ៊ីម៉េល ឬទូរស័ព្ទទៅនឹង ដើម្បីប្រាប់អ្នក បើពួកគេយល់ព្រម ឬបដិសេសពាក្យសុំរបស់អ្នក។ បើអ្នកមានអ៊ិនធើណិតប្រើ អ្នកអាចបើកមើលគេហទំព័រ ERA client portal ដើម្បីពិនិត្យមើលដំណើរការនៃពាក្យសុំរបស់អ្នក។

តើម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានប្រាក់ថ្លៃជួលផ្ទះនោះដោយរបៀបណា?

កាលណាភ្នាក់ងារ CAA បានទទួលឯកសារគ្រប់គ្រាន់ ដែលពួកគេត្រូវការពីអ្នក និងម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក ពួកគេនឹងពិនិត្យមើល និងយល់ព្រមលើពាក្យសុំរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកពួកគេ នឹងផ្ញើលុយ ទៅម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយផ្ញើតាមរយៈសែក ឬផ្ញើផ្ទាល់ចូលកុងធនាគារ។ អ្នកនឹងបានដឹងដំណឹងនេះ កាលណាគេយល់ព្រមលើពាក្យសុំរបស់អ្នក។ បើម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នក មិនចូលរួមនោះទេ ភ្នាក់ងារ CAA នឹងធ្វើការជាមួយអ្នក ដើម្បីទូទាត់ប្រាក់នោះ។

តើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំជួបការលំបាកក្នុងការរកប្រាក់បង់ថ្លៃជួលផ្ទះ និងថ្លៃទឹកភ្លើង?

អ្នកមិនត្រូវការធ្វើអ្វីទាំងអស់ ក្រៅតែពីបង្ហាញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការខកខានមិនបានបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ឬថ្លៃទឹកភ្លើងនោះ។ បើអ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃជួលផ្ទះបាន ប៉ុន្តែត្រូវការជំនួយសម្រាប់បង់បន្តពីរបីខែទៅមុខទៀត នៅពេលដែលដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នក មានន័យថាអ្នកកំពុងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតផ្លូវច្បាប់មួយ ប្រាប់ថាអ្នកត្រូវការជំនួយ។ យើងមិនអាចបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងទៅថ្ងៃខាងមុខបានទេ ព្រោះយើងត្រូវការឯកសារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃទឹកភ្លើង ទៅក្រុមហ៊ុនទឹកភ្លើងនោះ។

ខ្ញុំអត់មានម៉ាស៊ីនស្កែន និងមានតែឯកសារជាក្រដាស ដែលខ្ញុំត្រូវការដាក់ពាក្យសុំនេះ។ តើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចថតរូបឯកសារនោះ ដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក រួចផ្ញើវាទៅភ្នាក់ងារ CAA មូលដ្ឋានរបស់អ្នក តាមរយៈតំណភ្ជាប់ដែលគេផ្ញើឲ្យអ្នក ឬតាមអ៊ីម៉េល។ អ្នកក៏អាចថតចម្លងឯកសារទាំងនោះ និងយកវាទៅដាក់នៅ ឬផ្ញើវាទៅភ្នាក់ងារ CAA មូលដ្ឋានរបស់អ្នកតាមប្រៃសនីយ៍។ 

ខ្ញុំត្រូវការជំនួយក្នុងការជួយបំពេញពាក្យសុំនេះ។ តើមាននរណាអាចជួយខ្ញុំបានឬទេ?

បាទ/ចាស។ អ្នកអាចទូរស័ព្ទភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកពួកគាត់នឹងជួយបំពេញពាក្យសុំរបស់អ្នកតាមទូរស័ព្ទ។ អ្នកក៏អាចពឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក ឬមិត្តភក្តិរបស់អ្នកណាម្នាក់ ឲ្យជួយអ្នក ដើម្បីបំពេញពាក្យសុំនេះតាមអនឡាញបាន។ ទីភ្នាក់ងារទាំងនេះ ក៏អាចជួយអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ក្នុងការបំពេញពាក្យសុំនេះបានដែរ៖


សំណួរអំពីភាពអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ

តើនរណាមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនេះ?

អ្នកដាក់ពាក្យសុំជាអ្នកជួលផ្ទះ ត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ មុននឹងទទួលបានជំនួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ៖

  • ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក ត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃកម្រិតប្រាក់ចំណូលជាក់លាក់មួយ។ កម្រិតប្រាក់ចំណូលនេះ មានភាពខុសគ្នាទៅតាមទីកន្លែង និងទំហំគ្រួសារ។ សូមចុចនៅទីនេះ ដើម្បីមើលអំពីកម្រិតប្រាក់ចំណូល។ 
  • អ្នកត្រូវតែជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជាសាកលនេះ (ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០)។
  • អ្នកត្រូវតែជួបការលំបាកក្នុងការបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ឬថ្លៃទឹកភ្លើង។ អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយនេះដែរ បើអ្នកជាមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្តែង។

 

ខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលរដ្ឋជួយ។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំបានទេ?

បាទ/ចាស។ មុនអ្នកដាក់ពាក្យសុំ សូមធ្វើយ៉ាងណាប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះឲ្យបានមុន សម្រាប់លំនៅដ្ឋាន ដែលរដ្ឋជួយនោះ ដើម្បីពួកគេអាចកែតម្រូវថ្លៃជួលផ្ទះនោះ បើចាំបាច់។

តើខ្ញុំត្រូវស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្មានការងារធ្វើសិន ទើបអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយនេះ?

ទេ។ ឲ្យតែអ្នកបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មវិធីនេះ អ្នកមិនចាំបាច់ទាល់តែអត់ការងារធ្វើ ទើបអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយពីកម្មវិធីនេះនោះទេ។

ខ្ញុំត្រូវកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការរបស់ខ្ញុំ/បង្កើនថ្លៃចំណាយ ដោយសារតែបញ្ហាមើលថែទាំកូន ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំបានទេ?

បាទ/ចាស។

ខ្ញុំរស់នៅផ្ទះចល័ត និងជួលដី ដែលខ្ញុំកំពុងនៅនេះ។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួយនេះបានដែរឬទេ?

បាទ/ចាស។ កម្មវិធីនេះ នឹងផ្តល់ជំនួយដើម្បីទូទាត់ថ្លៃជួលដី និង/ឬ ថ្លៃជួលផ្ទះចល័ត។ ប៉ុន្តែថ្លៃឧទ្យាន កម្មវិធីនេះមិនជួយទេ។

ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនៅផ្ទះជួលទេ។ ខ្ញុំកំពុងបង់រម្លស់ផ្ទះ។ តើមានកម្មវិធីណាមួយ ត្រូវស្ថានភាពខ្ញុំទេ?

គួរឲ្យសោកស្ដាយ កម្មវិធីជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្លៃជួលផ្ទះនេះ ជួយតែអ្នកជួលផ្ទះប៉ុណ្ណោះ។ ការិយាល័យការពារអ្នកប្រើប្រាស់នៃរដ្ឋម៉េន នឹងបើកកម្មវិធីជំនួយមូលនិធិម្ចាស់ផ្ទះ។ ពួកគេនឹងផ្សាយព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពនៅទីនេះ។  អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅពួកគេបានដែរ តាមរយៈលេខ 1-888-664-2569។

តើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច បើខ្ញុំអត់មានប្រាក់ចំណូល? តើខ្ញុំនៅតែអាចដាក់ពាក្យសុំនេះបានដែរឬទេ? តើខ្ញុំត្រូវផ្ញើឯកសារអ្វីខ្លះដែរ?

បើអ្នកអត់មានប្រាក់ចំណូល អ្នកនៅតែអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួយនេះបាន។ អ្នកនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើឯកសារផ្លូវច្បាប់មួយ ដោយប្រាប់ថាអ្នកអត់មានប្រាក់ចំណូល។

ខ្ញុំបានខ្ចីប្រាក់គេ ដើម្បីបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ/ទឹកភ្លើង ឬ ខ្ញុំបានបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ/ទឹកភ្លើង ដោយប្រើកាតក្រេឌីត។ តើខ្ញុំអាចបានប្រាក់បង្វិលមកវិញ តាមរយៈកម្មវិធីនេះដែរឬទេ?

ទេ។ យើងមិនអាចបង្វិលប្រាក់នោះទៅអ្នកវិញបានទេ។ កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រាន់តែជួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ និងទឹកភ្លើង ដែលអ្នកនៅជំពាក់គេតែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែយើងគិតគូរអំពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងការខ្ចីលុយគេ យកមកបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនោះ ដើម្បីយកជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថ្លៃជួលផ្ទះរបស់អ្នក។ អ្នកក៏ត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃភាពមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយនេះដែរ។

តើខ្ញុំត្រូវតែបាត់បង់ការងារជាមុនសិន ឬ ត្រូវតែថយប្រាក់ចំណូលជាមុនសិន ទើបអាចដាក់ពាក្យសុំបាន?

ទេ។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់ចំណូល ជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្ថានភាពឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជួបការលំបាកក្នុងការបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ឬទឹកភ្លើង។

ចុះបើប្រាក់ចំណូលខ្ញុំលើសកម្រិត នៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំ? តើមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន?

សូមពិភាក្សាជាមួយមន្រ្តី CAA មូលដ្ឋានរបស់អ្នក ដើម្បីបានព័ត៌មានបន្ថែម។

ខ្ញុំកំពុងជួលផ្ទះគេមែន ប៉ុន្តែនឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះ។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបានទេ?

បាទ/ចាស។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំបាន ឲ្យតែអត់មានសមាជិកណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារអ្នក ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដែលអ្នកជួលនោះ ឬ អត់កំពុងបង់រម្លស់ផ្ទះដែលកំពុងជួលនោះ។ អ្នកឬម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់អ្នក នឹងត្រូវផ្តល់កិច្ចសន្យាជួល ឬកិច្ចព្រមព្រៀងជួលផ្ទះនោះ។

ខ្ញុំជួលផ្ទះពីម្តាយឳពុករបស់ខ្ញុំ ឬបងប្អូនខ្ញុំ។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំនេះបានដែរទេ?

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំបាន បើអ្នករស់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីម្ចាស់ផ្ទះ។ នេះមានន័យថា អ្នកត្រូវមានផ្ទះបាយ និងបន្ទប់ទឹកដាច់ដោយឡែក។ អ្នកត្រូវតែមានកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន និងភ័ស្តុតាងអំពីប្រវត្តិនៃការទូទាត់ថ្លៃបង់ជួលផ្ទះបែបស៊ីសង្វាក់គ្នាមួយ។

អ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយនេះទេ បើអ្នកជាបងប្អូន និងបង់ប្រាក់ដោយមិនផ្លូវការ។ បើអ្នកមិនច្បាស់រឿងនេះ សូមអ្នកទាក់ទង MaineHousing តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 1-800-452-4668 បន្ទាប់មកយើងខ្ញុំនឹងអាចជួយ។

ខ្ញុំមានអ្នកនៅបន្ទប់ជាមួយ និងត្រូវការជំនួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ប៉ុន្តែអ្នកនៅបន្ទប់ជាមួយខ្ញុំនោះ មិនត្រូវការ។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំបានដែរឬទេ?

បាទ/ចាស។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំជួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ដែលជាចំណែករបស់អ្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនៅបន្ទាប់ជាមួយអ្នកនោះ នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នកនោះទេ។ ម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នក នឹងទទួលបានប្រាក់បង់ថ្លៃជួលផ្ទះក្នុងចំណែករបស់អ្នក បើអ្នកទទួលបានជំនួយនេះ។ បើអ្នកបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនេះទៅម្ចាស់ផ្ទះជួលដោយផ្ទាល់ ម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវផ្តល់ឯកសារជាក់លាក់មួយចំនួន។ ពួកគេនឹងទទួលបានព័ត៌មាននោះ តាមអ៊ីម៉េល នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំនេះ។ បើអ្នកបង់ថ្លៃជួលផ្ទះទៅអ្នកនៅបន្ទប់ជាមួយអ្នក អ្នកត្រូវផ្ញើឯកសារអំពីប្រវត្តិនៃការបង់ប្រាក់នេះ។

តើខ្ញុំត្រូវតែមានបញ្ហាបង់ថ្លៃផ្ទះជួលយឺតយ៉ាវសិន ទើបអាចដាក់ពាក្យសុំបាន?

ទេ។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះកាលពីមុន និង/ឬ ថ្លៃជួលផ្ទះដែលនឹងមកដល់។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យជំនួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនេះ រហូតដល់ ១៨ ខែ នៃថ្លៃជួលផ្ទះ រួមទាំងថ្លៃជួលផ្ទះពីមុន រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ បើត្រូវការចាំបាច់ និងថ្លៃជួលផ្ទះបីខែទៅមុខទៀត សម្រាប់ជួយមួយពេល។


សំណួរអំពីកម្មវិធីជំនួយនេះជួយអ្វីខ្លះ

តើជំនួយសង្គ្រោះនេះមានអ្វីខ្លះ?

កម្មវិធីជំនួយបន្ទាន់សម្រាប់ជួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនេះ អាចជួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ និងទឹកភ្លើងខ្លះ ដែលជំពាក់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០។ កម្មវិធីនេះនឹងជួយរហូតដល់បីខែ សម្រាប់ថ្លៃបង់ជួលផ្ទះទៅមុខទៀត សម្រាប់មួយលើក។ ភ្លើង ទឹក ទឹកស្អុយ សម្រាម កំដៅ និងអ៊ិនធើណិត មានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនេះ។

តើកម្មវិធីនេះអាចជួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះក្នុងមួយខែប៉ុន្មានសម្រាប់ខ្ញុំ?

មិនមានចំនួនកំណត់ប្រចាំខែ សម្រាប់ជំនួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនេះនោះទេ។ បើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ កម្មវិធីនេះនឹងជួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ដែលព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះរបស់អ្នក។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ទៅក្រោយវិញរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ និងបីខែទៅមុខទៀត សម្រាប់រយៈពេលមួយលើក។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំក្នុងខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ហើយពាក្យសុំនោះអាចជួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះសម្រាប់ខែ កញ្ញា តុលា និងវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ និងថ្លៃជួលផ្ទះពីមុនដែលអ្នកនៅជំពាក់។ កម្មវិធីនេះ អាចជួយទូទាត់ថ្លៃជួលផ្ទះសរុប ១៨ ខែ និង/ឬថ្លៃទឹកភ្លើង។

តើខ្ញុំនៅតែអាចទទួលបានជំនួយ សម្រាប់បង់ថ្លៃជួលផ្ទះរបស់ខ្ញុំ ក្រោយបីខែ បន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះជួយបង់ដែរឬទេ?

បាទ/ចាស។ អ្នកអាចទទួលបានជំនួយថ្លៃជួលផ្ទះសរុបរហូតដល់ ១៨ ខែ។ ពេលដែលបីខែដំបូងនោះផុតទៅ ភ្នាក់ងារសកម្មភាពសហគមន៍របស់អ្នក នឹងទាក់ទងអ្នក និងសួរអ្នកបើអ្នកនៅតែត្រូវការជំនួយ។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចទទួលបានជំនួយ រហូតដល់បីខែបន្ថែមទៀត ដែលជួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ/ទឹកភ្លើង។

តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំមូលនិធិ ដើម្បីជួយបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងបានដែរឬទេ ទោះបីខ្ញុំមិនត្រូវការជំនួយបង់ថ្លៃផ្ទះជួល?

បាទ/ចាស។ អ្នកជួលផ្ទះអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួយបង់ថ្លៃទឹកភ្លើង ទោះបីជាពួកគាត់មិនត្រូវការជំនួយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ។ អ្នកនឹងត្រូវបង្ហាញចំនួនទឹកប្រាក់ពីមុន និងឥឡូវនេះដែលនៅជំពាក់គេ ដោយផ្តល់ឯកសារក្នុងពេលថ្មីៗ ពីក្រុមហ៊ុនទឹកភ្លើង។

តើកម្ពុជាវិធីនេះអាចជួយបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងទៅថ្ងៃខាងមុខ ដូចករណីបង់ថ្លៃជួលផ្ទះដែរឬទេ?

ទេ។ យើងត្រូវការឯកសារ ឬវិកយបត្រក្នុងពេលឥឡូវ ដើម្បីបង់ទៅក្រុមហ៊ុនទឹកភ្លើងរបស់អ្នក។


សំណួរម្ចាស់ផ្ទះ

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបើអ្នកជួលផ្ទះខ្ញុំ គាត់ដាក់ពាក្យសុំជំនួយ?

អ្នកត្រូវឆ្លើយតបទៅភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នកវិញ ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ៖ ៥ ថ្ងៃ បើពួកគេទូរស័ព្ទ ឬផ្ញើអ៊ីម៉េលទៅអ្នក ឬ ៧ ថ្ងៃ បើពួកគេទាក់ទងអ្នកដោយអ៊ីម៉េល។ បើអ្នកមិនឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលកំណត់នោះទេ អ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នកនឹងទទួលបានមូលនិធិពីកម្មវិធីនេះជំនួសអ្នក។

តើខ្ញុំយល់ព្រមធ្វើតាមអ្វីខ្លះ បើខ្ញុំចូលរួម?

កាលណាអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ អ្នកយល់ព្រមថានឹងមិនចាត់ការណាមួយ ក្នុងការបណ្ដេញអ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក ដោយសារតែការមិនបានបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ឬថ្លៃចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត នៅក្នុងខែណាក៏ដោយ ចាប់ពីខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ រហូតដល់ពេលនេះ ឬសម្រាប់ខែទាំងឡាយ ដែលបានការបង់ប្រាក់ពីកម្មវិធីនេះ។ អ្នកយល់ព្រមដែរ ថានឹងមិនដំឡើងថ្លៃជួលផ្ទះពីអ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក ឲ្យលើសពី ៥% នៅក្នុងរយៈពេល ១២ខែ។ បើអ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក ជាអ្នកជួលផ្ទះអណ្តែត (at will) ឬនឹងក្លាយជាអ្នកជួលផ្ទះអណ្តែត អ្នកយល់ព្រមថាមិនចាត់ការបណ្ដេញគាត់ ក្នុងអំឡុងខែដែលកម្មវិធីជំនួយបន្ទាន់សម្រាប់បង់ថ្លៃជួលផ្ទះ បានទូទាត់ប្រាក់ឲ្យអ្នកនោះឡើយ។

តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យជំនួយថ្លៃជួលផ្ទះនេះ ជំនួសអ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានដែរឬទេ?

អ្នកអាចជួយអ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក ដើម្បីបំពេញពាក្យសុំ។ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដំណើរការនៃពាក្យសុំនេះ ដោយទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក រួចសួររកពាក្យសសុំសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះជួល។ បន្ទាប់មក អ្នកនឹងត្រូវបំពេញពាក្យសុំនោះ រួចដាក់វា។ ភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នក នឹងទាក់ទងអ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក។

តើមានកម្រិតចំនួនអ្នកជួលផ្ទះប៉ុន្មាននាក់ឬទេ ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ?

ទេ។

តើគេនឹងទូទាត់ប្រាក់ឲ្យខ្ញុំដោយរបៀបណា?

អាស្រ័យលើព័ត៌មានអ្វីខ្លះ ដែលអ្នកបានផ្ដល់នៅលើពាក្យសុំ និងកិច្ចព្រមព្រៀង អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់តាមរយៈការផ្ញើដោយផ្ទាល់ចូលកុងធនាគារ ឬតាមរយៈសែក។

ចុះបើខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ទូទាត់សម្រាប់ពីបីខែខាងមុខរួចហើយ ប៉ុន្តែអ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្ញុំរើចេញ? តើខ្ញុំត្រូវសងប្រាក់នេះទៅកម្មវិធីវិញដែរឬទេ?

បាទ/ចាស។ អ្នកត្រូវសងប្រាក់នោះទៅកម្មវិធីវិញ ឲ្យគ្រប់ទៅតាមចំនួនខែដែលអ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក មិននៅជួលផ្ទះរបស់អ្នកតទៅទៀត។

ចុះបើខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំមិនចង់ចូលរួម?

យើងសង្ឃឹមថាម្ចាស់ផ្ទះជួល ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។ ប៉ុន្តែ យើងមិនអាចតម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវតែចូលរួមនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី អ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក អាចដាក់ពាក្យសុំជំនួយពីកម្មវិធីនេះ ដោយមិនចាំបាច់មានរូបអ្នក ហើយគេនឹងទទួលបានប្រាក់ជំនួយ។ បើអ្នកមិនចង់ចូលរួម សូមប្រាប់ភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នកឲ្យបានដឹង នៅពេលពួកគេទាក់ទងអ្នក។

ចុះបើអ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនព្រមចូលរួម? តើខ្ញុំនៅតែអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួសពួកគេបានដែរទេ?

យើងសង្ឃឹមថាអ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នកនឹងចូលរួម។ ប៉ុន្តែ យើងមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ដាក់ពាក្យសុំបាននោះទេ។ អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួសពួកគាត់នោះឡើយ។

តើអ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចបានដែរឬទេ បើពាក្យសុំរបស់ពួកគេត្រូវបានបដិសេធ?

បាទ/ចាស។ បើអ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នកចង់ប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនោះ ពួកគាត់អាចទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារ CAA នៅមូលដ្ឋាន និងប្រាប់ថាពួកគេ ថាអ្នកជួលផ្ទះចង់ប្តឹងជំទាស់។ ភ្នាក់ងារ CAA ម្នាក់ផ្សេង នឹងពិនិត្យមើលពាក្យសុំរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញ។ បើភ្នាក់ងារ CAA សម្រេចដដែល អ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នក អាចដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់បន្តទៀតតាមរយៈ MaineHousing ដោយទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-800-452-4668។

តើខ្ញុំអាចប្តឹងជំទាស់សេចក្ដីសម្រេចរបស់ភ្នាក់ងារ CAA ជំនួសអ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានដែរឬទេ?

ទេ។ ប៉ុន្តែ អ្នកអាចផ្តួចផ្តើមបណ្តឹងជំទាស់នេះ ជំនួសមុខខ្លួនឯង។

អ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យជំនួយពីកម្មវិធីនេះ ហើយក្រោយមកគាត់រើចេញ។ ពួកគាត់នៅជំពាក់/មិនបានបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

សូមបំពេញឯកសារទៅតាមការស្នើសុំ។ យើងនឹងសង/ទូទាត់ថ្លៃជួលផ្ទះដែលនៅជំពាក់នោះ បើអ្នកជួលផ្ទះរបស់អ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក នៅពេលដែលពួកគាត់បានដាក់ពាក្យសុំជំនួយ និងពួកគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយពីកម្មវិធីនេះ។If you are worried that someone you know has applied for this program and doesn’t really need help, you can contact the Maine State Auditor’s Fraud Hotline to make a report. MaineHousing also reserves the right to randomly select applications and request supporting documentation to check for program eligibility.


Email Updates


Please fill out the form below to join our email list for Emergency Rental Assistance Program updates.  MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, disability, age, marital status or receipt of public assistance in the admission or access to or treatment in its programs and activities. In employment, MaineHousing does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, ancestry, age, disability or genetic information. MaineHousing will provide appropriate communication auxiliary aids and services upon sufficient notice. MaineHousing will also provide this document in alternative formats upon sufficient notice. MaineHousing has designated the following person responsible for coordinating compliance with applicable federal and state nondiscrimination requirements and addressing grievances: Lauren Bustard, Maine State Housing Authority, 26 Edison Drive, Augusta, Maine 04330, Telephone Number 1-800-452-4668 (voice in state only), (207) 626-4600 (voice) or Maine Relay 711.